Noot 4 Immateriële vaste activa

€ miljoen

Goodwill

Overige immateriële activa

Totaal

Stand per 1 januari 2022

     

Aanschafwaarde

495

28

523

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-191

-12

-203

       

Boekwaarde per 1 januari 2022

304

16

320

       

Mutaties 2022

     

Investeringen

-

1

1

Herrubricering activa aangehouden voor verkoop

-

-3

-3

Afschrijvingen

-

-1

-1

Totaal

-

-3

-3

       

Stand per 31 december 2022

     

Aanschafwaarde

495

19

514

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-191

-6

-197

       

Boekwaarde per 31 december 2022

304

13

317

       

Mutaties 2023

     

Afschrijvingen

-

-1

-1

Totaal

-

-1

-1

       

Stand per 31 december 2023

     

Aanschafwaarde

495

19

514

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-191

-7

-198

       

Boekwaarde per 31 december 2023

304

12

316

De herrubricering naar aangehouden voor verkoop betreft Kenter.

Allocatie van goodwill naar segment

€ miljoen

2023

2022

Liander

286

286

Overig

18

18

     

Totaal

304

304

De post goodwill op de regel Liander heeft ultimo 2023 voor € 209 miljoen (2022: € 209 miljoen) betrekking op elektriciteits- en gasnetwerken en is ontstaan bij de inbreng van de netwerken ten tijde van het ontstaan van N.V. Nuon in 1999. Het restant van € 77 miljoen (2022: € 77 miljoen) is voor € 61 miljoen te relateren aan de aankoop in 2010 van Endinet, voor € 7 miljoen aan Stam en voor € 9 miljoen de aankoop van AEF B.V. in 2016. De post goodwill op de regel overig heeft betrekking op de investering inzake TReNT.

Aan het eind van 2023 zijn testen op bijzondere waardeverminderingen (impairment testen) uitgevoerd op de waarde van de netwerken van Liander en de telecomnetwerken van TReNT, inclusief de bijbehorende waarde van de goodwill. Daarnaast zijn testen op bijzondere waardeverminderingen uitgevoerd bij een groepsmaatschappij die de huidige en toekomstige, decentrale energiemarkten faciliteert en bij een specifiek duurzaamheidsproject.

Bij deze testen is de bedrijfswaarde als uitgangspunt genomen. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de meest recente businessplannen.

In het boekjaar 2023 hanteerde Liander een reële disconteringsvoet voor belastingen van 5,7% (2022: 3,7%). Deze waarde zal stijgen tot 7,0% in 2028. De belangrijkste uitgangspunten die in de businessplannen zijn opgenomen betreffen het aantal aansluitingen, de meest recente inschattingen van de tarieven en inschattingen voor operationele en andere kosten. Voor een belangrijk deel zijn deze uitgangspunten gebaseerd op ervaringen uit het verleden alsmede op de meest recente gegevens op het gebied van tariefregulering. De businessplannen beslaan een periode van vijf jaar, en de terminal value wordt bepaald aan de hand van de verwachte kasstromen aan het eind van de businessplanperiode. Hierbij wordt een groeipercentage van nul gehanteerd. De terminal value voor gereguleerde activiteiten is gebaseerd op het behalen van het ‘redelijk rendement’ dat een netbeheerder mag realiseren op zijn gestandaardiseerde activawaarde. Daarnaast wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met tijdelijke of structurele synergie-effecten of andere afwijkingen versus het redelijk rendement. Tussen de bedrijfswaarde en de boekwaarde van de netwerken van Liander bestaat een zodanige marge dat de gevoeligheid voor veranderingen in gehanteerde inschattingen en uitgangspunten beperkt is.

Ten aanzien van de telecomnetwerken is een disconteringsvoet voor belastingen van 9,4% gehanteerd (2022: 8,0%). De uitkomst van de impairment test is dat tussen de berekende bedrijfswaarde en de boekwaarde, inclusief goodwill, een zodanige marge aanwezig is dat de gevoeligheid voor veranderingen in gehanteerde inschattingen en uitgangspunten beperkt is.

Voor de impairment test op de activa van de groepsmaatschappij die decentrale energiemarkten faciliteert is gebruik gemaakt van een disconteringsvoet voor belasting van 9,6%. De uitkomst heeft niet geleid tot een bijzondere waardevermindering.

Ook heeft een impairment test plaatsgevonden bij een duurzaamheidsproject, waarbij gebruik is gemaakt van een disconteringsvoet voor belastingen van 9,4%. Dit heeft geleid tot een impairment op de materiele vaste activa van € 2 miljoen.