Noot 45 Verplichtingen uit hoofde van leases

De verplichtingen uit hoofde van leases zijn ultimo 2023 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2023

       

Toekomstige op de balans opgenomen leaseverplichtingen

21

51

47

119

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-1

-3

-1

-5

         

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

20

48

46

114

         

Stand per 31 december 2022

       

Toekomstige op de balans opgenomen leaseverplichtingen

19

43

50

112

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-1

-3

-1

-5

         

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

18

40

49

107

Dit betreft verplichtingen uit hoofde van leases inzake bedrijfspanden en auto’s.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er ultimo 2023 nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 9 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft auto's. Ultimo 2022 was dit bedrag € 8 miljoen.