Noot 24 Personeelskosten

€ miljoen

2023

2022

Salarissen

 

476

 

420

Sociale lasten

 

60

 

51

Pensioenlasten:

       

- afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers
die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

68

 

62

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

 

-

 

3

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

 

12

 

-4

Overige personeelskosten

 

28

 

21

Extern personeel

 

213

 

157

         

Totaal

 

857

 

710

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als volgt:

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies collectieve regelingen

Ontslag-/ reorganisatie-kosten

Overige langetermijn-personeels-beloningen

Totaal

2022

       

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

62

-

-

62

Dotatie voorziening

-

3

19

22

Vrijval voorziening

-

-

-23

-23

         

Totaal 2022

62

3

-4

61

         

2023

       

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

68

-

-

68

Dotatie voorziening

-

-

28

28

Vrijval voorziening

-

-

-16

-16

         

Totaal 2023

68

-

12

80

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen onder noot 15 voorzieningen personeelsbeloningen. Voor de nadere toelichting op de overige langetermijnpersoneelsbeloningen wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder noot 15. De externe personeelskosten bedragen € 213 miljoen (2022: € 157 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten behoeve van projecten en openstaande vacatures. Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte), was: 6.686.

Medewerkers in dienst (fte)

 

2023

2022

Werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

   

Gemiddeld voor het jaar

6.504

6.102

Per 31 december

6.793

6.214

- Waarvan aantal medewerkers buiten Nederland

81

150

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is niet van toepassing op Alliander, maar wel op de netbeheerder Liander N.V. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van (gewezen) topfunctionarissen. In het jaarbericht van de netbeheerder, dat in het tweede kwartaal van 2024 zal worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten.

Bestuurdersbeloningen

Het Remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen (key management). Het Remuneratierapport is opgenomen in het hoofdstuk Corporate governance van ons jaarverslag 2023. In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad van Bestuur vermeld. De beloning van de Raad van Bestuur bedroeg in 2023 € 1,16 miljoen (2022: € 1,15 miljoen). De beloning van de Raad van Commissarissen bedroeg in 2023 € 0,12 miljoen (2022: € 0,12 miljoen).

Overzicht totaal bruto inkomen ten laste van het boekjaar

 

Vast salaris

€ duizend

2023

2022

M.J. Otto

260

248

W.Th. Bien

240

245

M.I. Visser

250

245

F.D. Schut

246

243

     

Totaal

996

981

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen.

Overzicht pensioenpremies

€ duizend

2023

2022

M.J. Otto

23

26

W.Th. Bien

23

26

M.I. Visser

23

26

F.D. Schut

23

26

     

Totaal

92

104

Sociale lasten en overige beloningselementen

€ duizend

2023

2022

M.J. Otto

17

15

W.Th. Bien

16

15

M.I. Visser

17

16

F.D. Schut

17

15

     

Totaal

67

61

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van het individuele keuze budget en een door de onderneming ter beschikking gestelde auto.

Beloning Raad van Commissarissen

€ duizend

2023

2022

A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter

33,5

32,4

F. Eulderink

22,3

21,6

T. Menssen

22,3

21,6

G.R. Penning

22,3

21,6

M. Nooteboom1

15,7

-

B. Roetert2

6,7

21,6

     

Totaal

122,8

118,8

  • 1Met ingang van 19 april 2023 benoemd.
  • 2Met ingang van 19 april 2023 teruggetreden.