Noot 11 Liquide middelen

€ miljoen

2023

2022

Banktegoeden

87

55

Kasgeldleningen

157

150

     

Boekwaarde per 31 december

244

205

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van 0,0% tot 4,3% (2022: -3,4% tot 2,5%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2023 gelden in liquide middelen inbegrepen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft. Het betreft een geblokkeerde bankrekening van € 0,4 miljoen (2022: € 1 miljoen).