Noot 38 Immateriële vaste activa

De post immateriële vaste activa bestaat ultimo 2023, evenals ultimo 2022, uit goodwill die verband houdt met de aankoop van Endinet (€ 61 miljoen), welke gealloceerd is aan Liander en uit goodwill voor Stam (€ 7 miljoen), zie tevens noot 4.