Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2023

2022

Activa

         

Vaste activa

         

Materiële vaste activa

3

9.972

 

9.091

 

Gebruiksrecht vaste activa

3

130

 

122

 

Immateriële vaste activa

4

316

 

317

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

11

 

16

 

Overige financiële activa

7

38

 

39

 

Latente belastingvorderingen

17

42

 

141

 

Totaal vaste activa

   

10.509

 

9.726

           

Vlottende activa

         

Voorraden

9

193

 

141

 

Handels- en overige vorderingen

10

473

 

330

 

Financiële vlottende activa

7

47

 

128

 

Liquide middelen

11

244

 

205

 

Totaal vlottende activa

   

957

 

804

           

Activa aangehouden voor verkoop

33

 

180

 

162

           

Totaal activa

   

11.646

 

10.692

           

Eigen vermogen en verplichtingen

         

Eigen vermogen

12

       

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

495

 

495

 

Hedge reserve

 

5

 

5

 

Overige reserves

 

2.627

 

2.517

 

Resultaat boekjaar

 

267

 

198

 

Totaal eigen vermogen

   

4.749

 

4.570

           

Verplichtingen

         

Langlopende verplichtingen

         

Rentedragende verplichtingen

13

3.137

 

3.000

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

107

 

102

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

2.021

 

1.965

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

20

 

18

 

Latente belastingverplichtingen

17

-

 

-

 

Overige voorzieningen

16

11

 

13

 

Totaal langlopende verplichtingen

   

5.296

 

5.098

           

Kortlopende verplichtingen

         

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

171

 

155

 

Belastingverplichtingen

18

117

 

49

 

Rentedragende verplichtingen

13

901

 

426

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

23

 

21

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

46

 

35

 

Overlopende passiva

8, 18

323

 

322

 

Totaal kortlopende verplichtingen

   

1.581

 

1.008

           

Totaal verplichtingen

   

6.877

 

6.106

           

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

   

20

 

16

           

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

   

11.646

 

10.692