Enkelvoudige winst- en verliesrekening

€ miljoen

Noot

2023

2022

Netto-omzet

 

-

 

-

 

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

 

46

 

43

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

390

 

321

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

50

 

436

 

364

           

Bedrijfskosten

         

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

51

-118

 

-86

 

Lonen en salarissen

52

-148

 

-110

 

Sociale lasten

52

-15

 

-11

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

53

-56

 

-67

 

Overige bedrijfskosten

54

-127

 

-95

 

Totaal bedrijfslasten

   

-464

 

-369

           

Bedrijfsresultaat

   

-28

 

-5

           

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

55

 

108

 

61

Rentelasten en soortgelijke kosten

56

 

-78

 

-53

Resultaat voor belastingen

   

2

 

3

           

Belastingen

57

 

1

 

-2

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

58

 

264

 

197

           

Resultaat na belastingen

   

267

 

198