Circulaire bedrijfsvoering

Omschrijving

Als netbeheerder gebruiken we grote hoeveelheden materialen en indirect grondstoffen. Het is onze verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk met onze materiaalbehoefte om te gaan en de beschikbaarheid van grondstoffen en materialen onderdeel te maken van kringlopen. Sinds een aantal jaren werken we aan de integratie van circulariteit in onze bedrijfsvoering. Herinzet van componenten en materialen die retour komen uit het energienetwerk is hierbij een speerpunt.

Impact op mens en planeet

De wereldwijde behoefte aan materialen en producten zet veel druk op beschikbare voorraden grondstoffen, vraagt veel energie en leidt tot toename van schaarste voor kritische materialen. Alliander koopt grote hoeveelheden materialen in zoals metaalhoudende assets, elektronische apparatuur, meters en kleding. De energietransitie en groeiende behoeften betekenen dat ons beslag op middelen sterk toeneemt, de impact hiervan eveneens. Dit leidt tot ecologische schade door inkoop, gebruik, afval en de emissie van CO2 en andere stoffen. Productieomstandigheden in ketens kunnen negatieve effecten hebben op arbeidsomstandigheden. Hiermee hebben we mondiaal impact op natuurlijk en menselijk kapitaal.

Risico’s

Langdurige tekorten aan materialen en componenten vanwege leveringsproblemen. Het onder druk komen van maakbaarheidsdoelen, hogere kosten en druk op relatie met leveranciers.

Kansen

Vergroten van beschikbaarheid componenten en reserveonderdelen door voorraadvorming en inzicht in interne beschikbaarheid van kritische materialen.

Impact op waarde van Alliander

Ontwikkelingen in productketens en sociale en milieuomstandigheden kunnen impact hebben op leveringen aan Alliander. Tekorten, logistieke problemen en conflicten raken de realisatie van werkpakket en voorraden (geproduceerd kapitaal) en kunnen leiden tot prijsnadelen of verliezen op financieel kapitaal.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel kapitaal, geproduceerd kapitaal, natuurlijk kapitaal en menselijk kapitaal.

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 1,5 miljard zijn we een grote inkoper van producten en diensten. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij samen met onze leveranciers kunnen bewegen naar meer circulariteit kunnen we een grote positieve impact genereren via onze ketens. We ervaren dat dit vraagt om andere afspraken en werkwijzen.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

In 2023 hebben we 31% (+3% ten opzichte van 2022) van ons inkoopvolume circulair ingekocht. We maken actief werk van onze circulaire prestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over circulaire oplossingen, verlengen we de gebruiksduur en zetten we materialen opnieuw in ons bedrijf in. Ons afvalbeleid is gericht op preventie en goede scheiding. Jaarlijks verbeteren we onze prestatie op circulair inkopen en herinzet.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Het bundelen van herinzet-initiatieven in de bedrijfsonderdelen levert aanzienlijke financiële besparingen en CO2-reductie op. In samenwerking met leveranciers reviseren we compact stations, trafo’s, schakelinstallaties en gaskoppelingen en dragen we door korte levertijd bij aan het verhogen van de maakbaarheid. We werken samen met ketenpartners en andere netbedrijven en onderzoeken verdere mogelijkheden voor toepassing van circulaire principes. Het aandeel circulaire inkoop neemt geleidelijk toe. Uiteindelijk beperken we de schade aan natuurlijk kapitaal door een verminderde inzet van nieuwe materialen en grondstoffen.

Stakeholderinformatie