Financieel beleid

Ons financieel beleid is in beginsel zo ingericht dat wij in staat zijn een solide A rating te handhaven. Dat betekent dat wij kunnen blijven investeren in onze netten en de onderneming kunnen laten groeien dankzij onze financiële positie. Dit stelt ons in staat om onze strategie uit te voeren. 

Financieel kader

Het financiële kader van Alliander wordt gevormd door de ratio’s FFO/nettoschuldpositie, rentedekking, nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen) en solvabiliteit. Deze ratio's, alsmede de normen hierbij, hebben een relatie tot het verkrijgen/behouden van een solide A rating profiel. Afwijkend van IFRS worden voor de berekening van de ratio's de achtergestelde eeuwigdurende aandeelhouderslening en de converteerbare aandeelhouderslening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt. Daarnaast worden betaalde en ontvangen waarborgsommen in het kader van netverliezen uitgesloten voor de ratio berekeningen. 

Financieel beleid

Het financieel beleid is in 2023 ongewijzigd gebleven:

  • Kredietbeoordeling: solide A rating profiel

  • FFO/nettoschuldpositie: minimaal 15%

  • Rentedekking: minimaal 3,5

  • Nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen): maximaal 60%

  • Voldoen aan de regulatorische vereisten voor de netwerkbeheerders

Ratio's op basis van financieel beleid Alliander

 

norm

31 december 2023

31 december 2022

FFO/nettoschuldpositie

> 15%

21,1%

19,2%

Rentedekking

> 3,5

12,2

12,1

Nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen)

< 60%

46,9%

43,8%

Solvabiliteit

> 30%

46,1%

49,0%

Dividendbeleid

Als onderdeel van het financieel beleid voorziet het dividendbeleid in een uitkering van maximaal 45% van de winst na belastingen, gecorrigeerd voor fair value mutaties, periodieke vergoedingen voor leningen die via het eigen vermogen worden verwerkt en bijzondere posten die niet hebben geleid tot kasstromen, tenzij investeringen of financiële criteria een hoger winstinhoudingspercentage vereisen en/of na uitkering van dividend de solvabiliteit lager uitkomt dan 30%. Voor meer informatie zie het voorstel winstbestemming 2023.

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid past binnen het financieel beleid en maakt onderdeel uit van de strategie van Alliander. Dit beleid bevat elementen als reguleringseisen voor de investeringen in het gereguleerde domein, onder andere in veiligheid en betrouwbaarheid, en het realiseren van een adequate investeringsvergoeding. Reguliere investeringsvoorstellen worden getoetst aan minimum rendementseisen en aan criteria opgenomen in het financieel beleid. Innovaties worden vanuit de Raad van Bestuur beoordeeld. Behalve aan kwantitatieve vereisten moeten investeringsvoorstellen ook voldoen aan kwalitatieve vereisten. Overigens dient te worden vermeld dat investeringen in het gereguleerde domein in beginsel voortvloeien uit de wettelijke taken van de netbeheerder.

Maatschappelijke prestaties

Alliander levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart in Nederland. Indirect door de grote impact die het transport van energie heeft voor de Nederlandse economie en voor het welzijn dat ervaren wordt door de continue beschikbaarheid van energie. In ons impactmodel, hoofdstuk Onze impact op de maatschappij, lichten we dit toe. Het dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden dragen indirect bij aan maatschappelijke doelstellingen. De verdeling en bestemming van deze posten worden hieronder toegelicht.

Financiering

Door de enorme investeringsopgave en bijbehorende financieringsbehoefte voor de komende jaren neemt het belang van een goede toegang tot financieringsbronnen toe. Alliander heeft haar financiering ingericht volgens een aantal principes waarmee zij de komende jaren op optimale wijze in de financieringsbehoefte kan voorzien:

  • Kostenefficiënt. De sterke credit ratings van Alliander, transparante verslaglegging en reguliere bezoeken aan investeerders stellen ons in staat om optimaal gebruik te maken van de publieke kapitaalmarkten. Hierdoor is het mogelijk om financiering aan te trekken tegen de laagst mogelijke kosten.

  • Groen. Alliander ziet dat in de overwegingen van de aandeelhouders en overige investeerders, naast een gezond financieel beleid, duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Alliander onderschrijft het belang van duurzaamheid en geeft daarom de eigen duurzaamheiddoelstelling een prominente rol in de interne sturing en de financiering. Alliander heeft de mogelijkheid om zowel groene obligaties als groen ECP uit te geven. Daarnaast beschikt zij over een gecommitteerde Sustainability Linked kredietfaciliteit. Deze financieringsstructuur stimuleert Alliander met financiële prikkels duurzame investeringen te doen en een duurzame bedrijfshuishouding te voeren. Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden gewaardeerd met duurzaamheidsklasse B+ van ratingbureau ISS ESG en een Low Risk classificatie van Sustainalytics. Hiermee behoren we volgens deze ratingbureaus qua duurzame prestaties tot de best presterende bedrijven in onze sector in Nederland. Hierdoor kan Alliander maximaal inspelen op de groeiende vraag naar groen schuldpapier en daarmee scherpe financieringscondities realiseren.

  • Schaalbaar en flexibel. We zijn in staat om onze financieringen snel en kostenefficiënt op te schalen om in de steeds verder toenemende financieringsbehoefte te kunnen voorzien. Dit vraagt naast opgeschaalde financieringsprogramma's ook een adequate omvang van liquiditeitslijnen. Alleen met de dekking van extra gecommitteerde bankkredietlijnen blijft het mogelijk om ons ECP programma te gebruiken om naar behoefte flexibel en scherp geprijsd kortlopend schuldpapier uit te geven.

  • Op lange termijn geborgd. Om ook op de lange termijn onze investeringen te kunnen financieren zijn met de Staat afspraken over eventuele kapitaalsupport vastgelegd in het Afsprakenkader. Volgens deze afspraken is toetreding van de Staat als nieuwe aandeelhouder mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Hiermee wordt een minimale credit rating van A- (minus) geborgd hetgeen een belangrijke mate van comfort geeft aan huidige en toekomstige financiers van Alliander.

Onze financiële stakeholders

Alliander voert een actief beleid om een constructieve en open dialoog te onderhouden met aandeelhouders, obligatiehouders, financiële instellingen, kredietbeoordelaars, duurzaamheidsbeoordelaars, analisten en pers. We proberen alle stakeholders goed en tijdig van relevante informatie over financiën, strategie, risico’s, duurzaamheid en andere onderwerpen te voorzien. Dat doen we onder meer via verslagen, berichtgeving en bijeenkomsten.

Aandeelhouders

Alle aandelen van Alliander zijn direct in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Een volledig overzicht van alle aandeelhouders staat op www.alliander.com. Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen luiden op naam. Per 31 december 2023 zijn 136.794.964 aandelen geplaatst en volgestort. Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast vinden overleggen plaats tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten de aandeelhoudersvergaderingen om. Een overzicht van de overlegstructuren met aandeelhouders is terug te vinden op de website van Alliander.

Institutionele beleggers

Institutionele obligatiebeleggers zoals vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenfondsen verstrekken een belangrijk deel van onze vreemd vermogen financiering. Dit zijn internationale professionele partijen, grotendeels afkomstig uit Europa. We houden onze huidige en potentiële obligatiebeleggers op de hoogte van de financiële positie en resultaten van Alliander en ontwikkelingen binnen de sector. Hiertoe verzorgt Alliander, in aanvulling op de nakoming van reguliere publicatieverplichtingen, Investor Relations-activiteiten. In dit kader hebben we in november 2023 tijdens een Investor Relations Roadshow met investeerders gesproken in Londen, Parijs, Frankfurt en Amsterdam over de actuele cijfers van 2023. Hierbij kwamen diverse andere onderwerpen aan bod waaronder de ontwikkeling van de energietransitie, de toename in investeringen, maatregelen om onze financieringsruimte te vergroten, de converteerbare aandeelhouderslening en de nieuwe reguleringsperiode.

Banken

Alliander beschikt over een door zeven banken gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van € 900 miljoen. In 2023 hebben alle deelnemende banken zich wederom gecommitteerd aan de tweede looptijdverlenging tot december 2028. De vergoeding die voor deze faciliteit wordt betaald is mede afhankelijk van de prestaties van Alliander op een aantal duurzaamheids-KPI’s. Evenals in voorgaande jaren is in het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit. Bij de Europese Investeringsbank is in 2017 en 2018 een lening opgenomen van in totaal € 300 miljoen. De volledige lening dient in 2031 te worden afgelost.

In 2023 is daarnaast nog een extra € 400 miljoen aan gecommitteerde bilaterale back-up credit faciliteiten afgesloten met een looptijd tot 2024, met de mogelijkheid deze met één jaar te verlengen tot eind 2025. Onder deze faciliteiten is gedurende 2023 niet getrokken.

Kredietbeoordelaars

Alliander heeft credit ratings van S&P en van Moody’s. Deze ratings bestaan uit een langetermijnrating met outlook en een kortetermijnrating. De outlook geeft de verwachte verandering op de lange termijn rating aan voor de komende jaren. Op 14 februari 2023 heeft S&P de Government Related Entity (GRE) status aan Alliander toegekend. Deze toekenning had tot gevolg dat bovenop de standalone credit rating een trede werd toegevoegd. Tegelijkertijd heeft S&P de standalone credit rating met een trede naar beneden bijgesteld waardoor het uiteindelijke effect op de hoogte van de credit rating neutraal was. Op 13 oktober 2023 heeft S&P de ratings van Alliander N.V. op Credit Watch Positive gezet. Er zijn geen wijzigingen opgetreden in de credit rating van Moody's. Ultimo 2023 zijn de credit ratings van Alliander als volgt:

 

Long term

Short term

Standard & Poor's

A+ (watch positive)

A-1

Moody's

Aa3 (stable outlook)

P-1

Op 2 februari 2024 heeft S&P de credit rating van Alliander bevestigd op A+ met stable outlook. De Credit Watch Positive status is daarmee ingetrokken.

In het afgelopen jaar heeft Alliander diverse malen contact gehad met de kredietbeoordelaars. Hierbij is onder meer gesproken over ontwikkelingen in de regulering, de toename in de vraag naar elektriciteit, de bijbehorende toename in investeringen, de maatregelen om onze financieringsruimte te vergroten waaronder het Afsprakenkader met de Nederlandse Staat. De hierbij verstrekte recente financiële prestaties en prognoses van Alliander zijn door S&P en Moody’s meegenomen in de beoordeling van de kredietwaardigheid van Alliander.