Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

€ miljoen

Noot

2023

2022

Activa

         

Vaste activa

         

Materiële vaste activa

37

248

 

235

 

Gebruiksrecht vaste activa

37

111

 

104

 

Immateriële vaste activa

38

68

 

68

 

Investeringen in deelnemingen

39

3.244

 

2.788

 

Overige financiële activa

40

2.592

 

2.607

 

Totaal vaste activa

   

6.263

 

5.802

           

Vlottende activa

         

Overige vorderingen

41

56

 

62

 

Kortlopende financiële activa

41

-

 

27

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

2.621

 

2.179

 

Liquide middelen

42

240

 

202

 

Totaal vlottende activa

   

2.917

 

2.470

           

Activa aangehouden voor verkoop

   

2

 

2

           

Totaal activa

   

9.182

 

8.274

           

Eigen vermogen en verplichtingen

         

Eigen vermogen

43

       

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1

 

495

 

495

 

Hedge reserve1

 

5

 

5

 

Overige reserves

 

2.627

 

2.517

 

Resultaat boekjaar

 

267

 

198

 

Totaal eigen vermogen

   

4.749

 

4.570

           

Verplichtingen

         

Langlopende verplichtingen

         

Rentedragende verplichtingen

44

3.137

 

2.999

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

94

 

89

 

Vooruitontvangen opbrengsten

46

2

 

-

 

Voorzieningen

47

20

 

23

 

Totaal langlopende verplichtingen

   

3.253

 

3.111

           

Kortlopende verplichtingen

         

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

48

1.157

 

573

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

20

 

18

 

Totaal kortlopende verplichtingen

   

1.177

 

591

           

Totaal verplichtingen

   

4.430

 

3.702

           

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

   

3

 

2

           

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

   

9.182

 

8.274

  • 1De achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en de hedgereserve zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.