Noot 40 Overige financiële activa 

€ miljoen

Latente belastingvorderingen

Uitgegeven leningen op groepsondernemingen

Overige vorderingen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

15

2.587

47

2.649

         

Mutaties 2022

       

Herrubricering naar kortlopende vordering

-

-

-28

-28

Terugbetaalde leningen

-

-12

-1

-13

Mutatie tijdelijke verschillen

-1

-

-

-1

Totaal

-1

-12

-29

-42

         

Boekwaarde per 31 december 2022

14

2.575

18

2.607

         

Mutaties 2023

       

Terugbetaalde leningen

-

-

-5

-5

Mutatie tijdelijke verschillen

-10

-

-

-10

Totaal

-10

-

-5

-15

         

Boekwaarde per 31 december 2023

4

2.575

13

2.592

De mutatie in de latente belastingvordering wordt verklaard door de toepassing van de regeling willekeurige afschrijvingen in 2023. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar noot 17.

In juni 2015 heeft Alliander onder andere een langlopende lening verstrekt aan Liander van € 2.566 miljoen. Dit bedrag is in 2015 verrekend met het rekening courant saldo. Dit betekent dat tussen Alliander en Liander twee financieringsovereenkomsten bestaan, te weten een langlopende leningsovereenkomst, met name ter financiering van vervanging en uitbreiding van netten, en daarnaast de huidige separate rekening-courant overeenkomst ter financiering van werkkapitaal. Op deze wijze sluiten de looptijden van de financieringsovereenkomsten beter aan op de looptijden van de activa.

De langlopende leningsovereenkomst met Liander heeft een looptijd van 10 jaar en zal na afloop jaarlijks stilzwijgend worden verlengd met telkenmale een periode van één jaar. De rente voor 2023 bedraagt 1,9% (2022: 1,3%). De grondslag voor het rentetarief is de gemiddelde kostenvoet op de uitstaande leningportefeuille van Alliander N.V. rekening houdend met risico-opslag. De rente wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Aflossing vindt uiterlijk na afloop van de overeenkomst plaats. De reële waarde bedraagt ultimo 2023 € 2.518 miljoen (2022: € 2.421 miljoen).