Goed werkgeverschap

Subthema 1: Aantrekken en behoud van talent

Omschrijving van het thema

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden. Om talentvolle medewerkers aan te kunnen trekken en verder te ontwikkelen, bieden wij hen de juiste arbeidsomstandigheden aan waarin zij voldoende groeimogelijkheden aangeboden krijgen en gestimuleerd worden om fit te blijven.

Impact op mens en planeet

Ontwikkeling van medewerkers heeft een positief effect op menselijk kapitaal, en op het algemeen scholingsniveau op de arbeidsmarkt. Door werk te bieden dat aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen vergroten wij onze eveneens onze impact.

Risico’s

Onvoldoende beschikbaarheid van adequaat geschoolde, technische, professionals; onvoldoende onderscheidend profiel op arbeidsmarkt waardoor werving stagneert.

Kansen

Bieden van ontwikkeling en scholing, samenwerking sector en bedrijfsschool.

Impact op waarde van Alliander

Een hoge arbeidstevredenheid van medewerkers vergroot de aantrekkelijkheid van ons werkgeverschap en de maatschappelijke waarde van onze prestaties. De bestaande schaarste aan technisch geschoolde medewerkers en ervaren professionals op de arbeidsmarkt hebben een drukkend effect op productie en geproduceerd kapitaal.

Relatie met Impactmodel Alliander

Menselijk kapitaal.

Stakeholderverwachting

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden en medewerkers en arbeidsmarktpartners verwachten dat Alliander hen met scholing en training in staat stelt fit op en voor het werk te blijven. Alliander maakt werk van opleiding en ontwikkeling.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een investering in opleidingen van medewerkers van 3% van de salariskosten. We bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 willen wij aan de Quotumwet voldoen.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Om een oplossing te vinden voor de energievraagstukken van vandaag en morgen, investeren we veel. In technologie, en vooral in onze mensen. Enerzijds door een goede beloning met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Anderzijds door opleidingsmogelijkheden te bieden, waarmee zij het beste uit zichzelf – en daarmee ons bedrijf – kunnen halen. Medewerkers krijgen de kans om zich verder te ontwikkelen op hun vakgebied en worden gestimuleerd om te werken aan opleiding en ontwikkeling. Speciaal aandacht krijgen veiligheidsopleidingen voor gespecialiseerde functies of waarbij sprake is van specifieke risico’s. Afgelopen jaar heeft Alliander 165 IT’ers en 429 technici verwelkomd. Voor statushouders liep er voor het derde jaar op rij een ontwikkelingstraject voor het halen van een mbo-diploma in installatie en onderhoud van het elektriciteitsnet. In 2023 investeerde Alliander 3,0% van de salariskosten in opleiding van medewerkers (2022: 2,9%).

Stakeholderinformatie

Subthema 2: Veilig werken, welzijn en rechten van medewerkers

Omschrijving van het thema

Werken aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur brengt risico’s met zich mee. Veilig werken zonder incidenten is van groot belang voor alle betrokkenen. De veiligheid van netwerken voor alle betrokkenen heeft onze hoogste prioriteit. Het optreden van incidenten in het energienetwerk maakt gerichte aanpak van nog groter belang. Om dit te realiseren zorgen we dat we de risico’s inzichtelijk hebben en nemen we maatregelen om de risico’s te mitigeren. Deze kunnen bestaan uit aanschaffen van veiligere materialen en betere arbeidsmiddelen, verbeterde werkmethoden en het trainen van de bekwaamheid van onze medewerkers en aannemers.

Impact op mens en planeet

Werkgerelateerde ongevallen en ziekte leiden tot verlies aan welzijn en geluk van betrokkenen. Als werkgever streeft Alliander steeds naar een positieve bijdrage aan het welzijn van medewerkers. Dit geldt ook voor de rol van opdrachtgever waarbij we verantwoordelijkheid nemen voor externe medewerkers. Onze impact strekt zich uit tot opdrachtnemers en ketenpartners (zie ook onder thema Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten). Veilige en verantwoorde arbeidsomstandigheden zijn mensenrechten en onderdeel van nationale en internationale wetgeving en conventies zoals OECD, ILO en VN verdragen. Veiligheidsincidenten kunnen ook optreden in relatie met andere stakeholders zoals burgers en bezoekers of voorbijgangers op locaties waar wij werken.

Risico’s

Onvoldoende overdracht, kennis en naleving van geldende veiligheidsregels; optreden van gebeurtenissen die voorkomen hadden kunnen worden; niet gekende risico’s vanwege ontbreken juiste informatie; onuitvoerbare regels.

Kansen

Versterken betrokkenheid van medewerkers en ketenpartners.

Impact op waarde van Alliander 

Aandacht en een goed beleid voor veiligheid, welzijn en werknemersrechten worden voortdurend beoordeeld door stakeholders. De impact van tekortkomingen kan groot zijn. Samenwerking met en tussen ketenpartners vraagt om heldere afspraken over verantwoordelijkheden en nakoming van alle regels.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor menselijk kapitaal.

Stakeholderverwachting

Veilig werken is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

Iedereen veilig thuis! Met 0 vermijdbare ongevallen. Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Daarnaast werkt Alliander aan een proactieve cultuur waarin veiligheid centraal staat. Het doel is een duurzame gedragsverandering die we in 2025 kunnen staven met een trede 4 score op de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). We streven naar een LTIF van 1,0 of lager.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alliander hanteert ‘Life Saving Rules’. Een veilige werkomgeving en veiligheidscultuur helpen ons veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren. In 2023 waren er 24 ongevallen met en 56 zonder verzuim. Mede hierdoor kwam de LTIF uit op 2,0 (2022 1,9). Bij contractanten bedraagt het aantal ongevallen met verzuim 10 en zonder verzuim 12.

Stakeholderinformatie

Subthema 3: Diversiteit van bestuur en medewerkers

Omschrijving van het thema

De samenstelling van de beroepsbevolking verandert snel, Alliander verandert mee. Alliander wil een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt. De maatschappelijke diversiteit wordt gereflecteerd door de samenstelling van ons bestuur, management en medewerkersbestand. Alleen dan kan iedereen zichzelf zijn en komt elke medewerker het best tot zijn of haar recht. Er is oog voor behoeften van verschillende medewerkers.

Impact op mens en planeet

Door werk te maken van een diverse en inclusieve organisatie kunnen we bijdragen aan maatschappelijke inclusie. We betrekken medewerkers uit diverse, vaak ondervertegenwoordigde, groepen en bieden zo zicht op participatie op de arbeidsmarkt. Ook vergroten we de genderdiversiteit voor management- en leidinggevende posities.

Risico’s

Onvoldoende externe bekendheid en herkenbaarheid van initiatieven Alliander waardoor zij minder wordt ervaren als prettige werkgever.

Kansen

De groei van het medewerkersbestand genereert extra ruimte voor het vergroten van diversiteit in de organisatie.

Impact op waarde van Alliander

De samenstelling van de (beroeps)bevolking en verschuivingen in het opleidingsniveau en oriëntatie van schoolverlaters hebben impact voor Alliander. Door oog te hebben voor deze verschuivingen en voor de kansen die diversiteit op de arbeidsmarkt biedt kunnen we onze behoeften aan medewerkers tijdig afstemmen op de vraag vanuit de samenleving. Voor realisatie van het energienetwerk van de toekomst is dat een voorwaarde.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor sociaal kapitaal.

Stakeholderverwachting

Potentiële medewerkers verwachten dat zij terecht kunnen in een diverse en inclusieve organisatie die hun talenten waardeert en waar zij zich verder kunnen ontwikkelen. Maatschappelijk is het van belang dat bedrijven openstaan voor de verscheidenheid van de Nederlandse bevolking en dat zij een actieve bijdrage leveren.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

In 2023 is het beleid voor Diversiteit, Inclusiviteit en Gelijkwaardigheid (DIG) goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het beleid is vertaald in een jaarplan met daarin speerpunten op het gebied van instroom, vrouwen in leidinggevende posities, sturing en data, doorstroom en behoud van collega’s uit minderheidsgroepen. In 2023 was 30,5% van de leidinggevenden vrouw. In de (sub)top is het aandeel vrouwen in leidinggevende functies gegroeid naar 36% en 34% in de top.

Stakeholderinformatie