Noot 10 Handelsvorderingen en overige vorderingen

€ miljoen

2023

2022

Debiteuren, reguliere verkopen

121

 

60

 

Bijzondere waardeverminderingen van debiteuren

-11

 

-10

 

Handelsvorderingen

 

110

 

50

         

Vennootschapsbelasting

 

29

 

20

Overige vorderingen

 

27

 

59

Overlopende activa

 

306

 

201

         

Boekwaarde per 31 december

 

472

 

330

Ultimo boekjaar bedragen de bijzondere waardeverminderingen van debiteuren € 11 miljoen (2022: € 10 miljoen). De last in de winst- en verliesrekening over 2023 inzake waardevermindering van debiteuren bedraagt € 3 miljoen (2022: € 3 miljoen). Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar het onderdeel kredietrisico van noot 34.

De toename van de vordering uit hoofde van vennootschapsbelasting ten opzichte van 2022 wordt verklaard door de toepassing van de regeling willekeurige afschrijvingen in 2023. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar noot 17.

In de overige vorderingen is inbegrepen een vordering van € 16 miljoen (2022: € 30 miljoen) op minderheidsdeelnemingen. Dit heeft met name betrekking op Reddyn.