Ketenverantwoordelijkheid

Subthema 1: Arbeids- en mensenrechten in de keten

Omschrijving van het thema

Onze inkoopbestedingen nemen jaarlijks fors toe door snelle groei van het werkpakket. De uitbreiding en onderhoud van onze netwerken en de ondersteunende middelen daarvoor leiden tot een grote materiaalvraag. Uitbesteding, investeringen en productie in andere landen betekent soms een verhoogd risico voor de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Het specificeren van criteria bij inkoop en het toetsen van leveranciers in de productketen bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Impact op mens en planeet

We hebben grote impact op directe en indirecte ketenpartners door de groeiende waarde van inkoop van goederen en diensten bij hen. Dit genereert werkgelegenheid en economisch kapitaal. De winning van grondstoffen en de productie van specifieke materialen en componenten is verbonden met tal van productielocaties wereldwijd. Hierbij ontstaat impact op milieu en arbeidsomstandigheden in Nederland en wereldwijd. Dit leidt tot ecologische schade door inkoop materialen, afval en de emissie van CO2 en andere stoffen. Veiligheid en arbeidsomstandigheden hebben impact op menselijk kapitaal. De wijdvertakte mondiale productketens kennen risico’s voor naleving van mensenrechten. Indirect dragen wij daarmee mogelijk bij aan impact op omstandigheden elders.

Risico’s

Onvoldoende zicht op tekortkomingen in de keten en/of bij ketenpartners; ongewilde betrokkenheid bij misstanden elders; onvoldoende expertise en capaciteiten om risico’s tijdig te signaleren.

Kansen

Gezamenlijke ketenprojecten voor onderzoek en beschikbaarheid van informatie.

Impact op waarde van Alliander

De ontwikkelingen in ketens en elders hebben impact op leveringen aan Alliander. Tekorten, logistieke problemen en conflicten raken de realisatie van werkpakket en voorraden (geproduceerd kapitaal) en kunnen leiden tot prijsnadelen of verliezen op financieel kapitaal.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel kapitaal, geproduceerd kapitaal en natuurlijk kapitaal.

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 1,5 miljard zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij onze leveranciers ertoe kunnen bewegen duurzaamheid net zo serieus te nemen als wijzelf kunnen we een grote positieve impact genereren via onze keten.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

We maken actief werk van onze ketenprestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over onder meer CO2-uitstoot en verantwoorde bedrijfsvoering. Daarnaast moeten alle leveranciers voldoen aan de Alliander Gedragscode waaronder minimale eisen vanuit ILO, OECD en VN.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Voor alle leveranciers geldt onze Leveranciers Gedragscode. Jaarlijks toetsen we, nieuwe, leveranciers van kritische componenten op aanwezigheid en naleving van correcte arbeids- en milieuomstandigheden. Het toetsen van leveranciers op de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu is onderdeel van ons MVO- en inkoopbeleid.

Stakeholderinformatie

Subthema 2: Verantwoord Inkopen

Omschrijving van het thema

Met onze inkoop kunnen we verschil maken in wat we kopen en bij wie we kopen. Waar mogelijk gaan we voor een duurzamer keus en kijken we naar initiatieven die bredere waarde voorstaan zoals sociale ontwikkeling of een relevante innovatie op de markt brengen.

Impact op mens en planeet

Door gerichte inkoop hebben we impact op directe en indirecte ketenpartners door de waarde van inkoop van goederen en diensten bij hen. Dit genereert werkgelegenheid en economisch kapitaal en ondersteunt innovaties en duurzamer producten. Zo mogelijk beperken we ecologische schade door inkoop van materialen, afval en de emissie van CO2 en andere stoffen. Naast veiligheid en arbeidsomstandigheden kan sprake zijn van ontwikkeling van menselijk kapitaal door ervaring die medewerkers kunnen opdoen in bijvoorbeeld leerbedrijven.

Risico’s

Onvoldoende productkwaliteit of levering vanwege verkeerd ingeschatte risico’s bij aanvang; hogere aanloopkosten.

Kansen

Vermindering van ecologische voetafdruk, bevorderen innovaties en launching customership.

Impact op waarde van Alliander

Verantwoord inkopen kan aanleiding zijn om met ketenpartners om te zien naar duurzame (her-)ontwikkeling van een product, bijvoorbeeld duurzamer geproduceerde kabel, circulaire renovatie van gebouwen en verspillingsvrije catering. Dit genereert nieuwe inzichten en ervaringen die tot nieuwe waarde kunnen leiden voor het bedrijf, Alliander en voor de maatschappij.

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 1,5 miljard zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij onze leveranciers ertoe kunnen bewegen duurzaamheid net zo serieus te nemen als wijzelf kunnen we een grote positieve impact genereren via onze keten.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

MVO is onderdeel van iedere categoriestrategie, sourcingsplan en aanbestedingsdocumentatie.

Evaluatie en bijdrage van Alliander

Ons inkoopbeleid draagt direct bij aan het mvo-beleid van Alliander. Samen met onze leveranciers beogen we een netto positieve bijdrage te realiseren op SDG 12 (Verantwoorde productie en consumptie). Hiermee ondersteunen we de doelstelling om in Nederland maatschappelijk verantwoord in te kopen en kunnen we middels deze MVI-verklaringen duurzaamheid bij onze leveranciers nog verder bevorderen.

Stakeholderinformatie