Noot 49 Voorwaardelijke activa en verplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van leases

Voor de verplichtingen uit hoofde van leases wordt verwezen naar noot 45 in de toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening.

Voorwaardelijke verplichtingen

De vennootschap heeft zich conform artikel 403 Boek 2 BW hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de uit de rechtshandelingen voortvloeiende schulden van een groot aantal in de overige gegevens opgenomen dochterondernemingen. Alliander vormt samen met zijn Nederlandse dochterondernemingen een fiscale eenheid voor zowel de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting (BTW). Uit hoofde hiervan is iedere tot de fiscale eenheid behorende rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de rechtspersonen die deel uitmaken van de fiscale eenheid. Alliander heeft een vrijwaringsverklaring verstrekt aan netbeheerder Liander op basis waarvan diens aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat Liander zelf verschuldigd zou zijn als er geen fiscale eenheid was geweest.

Aan het eind van 2023 had Alliander voor een bedrag van € 18 miljoen (2022: € 18 miljoen) aan ‘parent company guarantees’ afgegeven, waaronder parent company garantees van € 8 miljoen (2022: € 5 miljoen) op minderheidsdeelnemingen. In opdracht van Alliander is ultimo boekjaar € 54,6 miljoen (2022: € 0,3 miljoen) aan bankgaranties afgegeven. De toename ten opzichte van 2022 wordt verklaard doordat gedeeltelijk gebruik wordt gemaakt van bankgaranties ter dekking van inkoopverplichtingen voor netverliezen in plaats van de storting van waarborgsommen

Investerings- en inkoopverplichtingen

In de onderstaande tabel zijn de uitstaande investeringsverplichtingen en overige inkoopverplichtingen per jaareinde weergeven.

€ miljoen

2023

2022

Investeringsverplichtingen

5

14

Overige inkoopverplichtingen

198

139

     

Totaal per 31 december

203

154