Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

       

Resultaat na belastingen

   

267

 

198

Aanpassingen voor:

         

- financiële baten en lasten

27, 28

 

69

 

53

- belastingen

29

 

93

 

62

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden

5

 

3

 

-3

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

449

 

456

- boekresultaat verkopen

   

-5

 

-13

Veranderingen in werkkapitaal:

         

- voorraden

 

-63

 

-96

 

- handels- en overige vorderingen

 

-134

 

4

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

93

 

35

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

   

-104

 

-57

           

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

   

18

 

-20

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

   

790

 

676

           

Betaalde rente

   

-67

 

-50

Ontvangen rente

   

-

 

-

Ontvangen dividend deelnemingen

   

3

 

6

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

   

-2

 

-60

           

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

724

 

572

           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

       

Investeringen in immateriële vaste activa

4

-

 

-1

 

Investeringen in materiële vaste activa

3

-1.411

 

-1.228

 

Bijdrage investeringen van derden

14

140

 

142

 

Verkoop deelnemingen/bedrijfspanden

22

13

 

12

 

Verstrekte leningen

6

-5

 

-8

 

Aflossing op verstrekte leningen

13

33

 

8

 

Betaalde (aflossing) waarborgsommen

7

51

 

-100

 
           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

-1.179

 

-1.175

           

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

       

Uitgifte green bond

13

497

 

498

 

Afgeloste EMTN

 

-

 

-400

 

Aangetrokken (aflossing) ECP-financiering

13

200

 

300

 

Aangetrokken langlopende leningen

13

41

 

-

 

Afgeloste langlopende leningen

14

-126

 

-8

 

Ontvangen (aflossing) waarborgsommen

13

-

 

-72

 

Afgeloste leaseverplichtingen

19

-28

 

-25

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-8

 

-8

 

Betaald dividend

 

-82

 

-101

 
           

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

494

 

184

           

Nettokasstroom

   

39

 

-419

           

Liquide middelen per 1 januari

   

205

 

624

Nettokasstroom

   

39

 

-419

           

Liquide middelen per 31 december

   

244

 

205