Over dit verslag

Met dit Alliander jaarverslag kijken we terug op onze activiteiten en resultaten in 2023. Uitgangspunten voor onze geïntegreerde verslaglegging zijn onze waarde voor de samenleving, de dialoog met onze stakeholders over materiële thema’s en transparantie. Het jaarverslag is gepubliceerd op 4 maart 2024. 

Langetermijnwaardecreatie als basis 

Ons waardecreatiemodel vormt de leidraad van dit jaarverslag en maakt duidelijk hoe we omgaan met onze kapitalen en wat dat de maatschappij oplevert. In het eerste deel van dit verslag gaan we in op onze rol in de energievoorziening en onze missie, trends en ontwikkelingen, en strategie. In het tweede deel van het verslag rapporteren wij over onze activiteiten en de waarde die wij op de lange termijn creëren: 

 • Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

 • Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

 • Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

 • Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

 • Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

In het derde deel van het verslag geven we inzicht in de effecten van ons werk op de maatschappij en in onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Ook geven we uitleg over onze governance. 

Opbouw van de hoofdstukken in het tweede deel van het verslag

De hoofdstukken in het tweede deel van het verslag, starten elk met een visuele aanduiding die correleert met de positie  in het waardecreatiemodel van Alliander. Waar mogelijk is ter verduidelijking ook de kleurindicatie overgenomen. Deze kleuren worden door het verslag heen consistent toegepast in het waardecreatiemodel, de materialiteitsmatrix, de beschrijvende hoofdstukken en tabellen over doelstellingen en prestaties. De zogeheten 'waardehoofdstukken'  kennen daarnaast een korte inhoudelijke introductie en een koppeling met materiële thema's, relevante stakeholders en SDG's. Elk hoofdstuk beschikt daarnaast over een dashboard met kpi's, resultaten en doelstellingen die verderop in het hoofdstuk aan bod komen. 

Stakeholderdialoog

Dankzij de doorlopende dialoog met onze stakeholders houden we zicht op trends in de samenleving en op de verwachtingen die stakeholders van ons hebben. Het geeft ons bovendien de mogelijkheid om samen op te trekken, zodat de energietransitie slaagt en de energievoorziening betaalbaar blijft. Net als in voorgaande jaren heeft een stakeholderpanel het verslag al in een vroeg stadium meegelezen. Op 21 december 2023 hebben de leden hun bevindingen met ons gedeeld, waarop wij de inhoud van het verslag hebben aangescherpt. 

CSRD en materiële thema’s 

In 2023 hebben we de materialiteitsanalyse herijkt aan de richtlijnen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), die de Non-Financial Reporting Directive vanaf 2024 opvolgt. De doelstelling van deze nieuwe wetgeving is om in Europa de economie te verduurzamen op het gebied van mens, milieu en goed bestuur. Vanaf het boekjaar 2024 zijn we wettelijk verplicht te rapporteren conform de CSRD. Als Alliander leggen we al jarenlang verantwoording af over onze duurzame prestaties. In 2023 zijn we gestart met de implementatie van de CSRD.

De richtlijn schrijft onder meer een dubbele materialiteitsanalyse voor: hierbij kijken we niet alleen naar de impact die Alliander heeft op de omgeving (inside-out) maar ook naar de (financiële) impact (risico’s en kansen) die de omgeving heeft op onze organisatie (outside-in). In dit jaarverslag is een dubbele materialiteitsanalyse conform de CSRD-richtlijnen opgenomen. Vanaf het verslagjaar 2024 rapporteren we volledig conform de richtlijnen van de CSRD. 

Voor de uitwerking van de materiële thema’s hebben we de GRI Standards gevolgd. Op basis van een uitgebreide interne inventarisatieronde, de materialiteitsanalyse 2022 en diverse interne en externe bronnen hebben we een shortlist van thema’s opgesteld. Die hebben we gevalideerd aan de hand van CSRD, GRI en andere internationale standaarden, peer- en ketenanalyses en ons eigen risicoraamwerk. Deze aanpassingen hebben geen directe gevolgen voor de inhoud van het verslag, omdat deze onderwerpen er al deel van uitmaakten. Voor diepgaandere uitleg over de wijzigingen, de methodiek en de resultaten van de herijking verwijzen we naar de Materialiteitstoets. 

Materialiteitsgrafiek 

Klik op één van onderstaande materiële thema's voor meer informatie. 

A
B
C
D
E
F
G
H
I
De waarde die we creëren op de lange termijn
Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten
Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie
Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving
Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen
Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement
Impact op alle waarden op de lange termijn
A
Energiezekerheid klant
B
Klimaatverandering
C
Digitalisering en dataveiligheid
D
Goed werkgeverschap
E
Ketenverantwoordelijkheid
F
Governance
G
Dialoog met stakeholders en gemeenschappen
H
Circulaire bedrijfsvoering
I
Veilige infrastructuur

Geïntegreerd verslag

In dit jaarverslag hebben we financiële, operationele en maatschappelijke informatie op een geïntegreerde manier verwerkt. De bouwstenen hiervoor zijn:

 • International Financial Reporting Standards 

 • Nederlandse Corporate Governance Code 2022

 • GRI Universal Standards 2021-rapportagerichtlijnen. In het online verslag is de GRI Content Index opgenomen.

 • Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

 • EU Corporate Sustainability Reporting Directive 2023

 • EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity (NFRD)

 • EU Taxonomy Regulation en afgeleide regelgeving

 • International Integrated Reporting Council IIRC

 • TCFD (Taskforce on Climate-related Financial Disclosures)

 • Boek 2 BW Titel 9 en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Consolidatie

Voor financiële informatie geldt een volledige consolidatie ongeacht materialiteit. Voor de maatschappelijke informatie zijn de data van Alliander en de belangrijkste dochterondernemingen geconsolideerd. De meest materiële onderwerpen voor onze stakeholders hebben primair betrekking op de activiteiten van deze bedrijven. Verder hebben we informatie verwerkt vanuit overige bedrijfsactiviteiten van Alliander als zij van materieel belang zijn. Aanvullende duiding over reikwijdte en scope wordt zo nodig in voetnoten bij de informatie in het verslag vermeld.

Het besluit ‘Bekendmaking niet-financiële informatie’ en het besluit ‘Bekendmaking diversiteitsbeleid’ passen bij de intrinsieke waarde van Alliander om informatie te verstrekken over een aantal niet-financiële onderwerpen en diversiteit. We rapporteren dan ook in overeenstemming met deze besluiten. Voor de materiële aspecten van het thema mensenrechten verwijzen wij naar betreffende bepalingen in onze Leveranciersgedragscode. De paragraaf Integriteit in het hoofdstuk Corporate governance bevat informatie over ethisch zakendoen. 

Transparantie 

Alliander opereert in een complex krachtenveld binnen een energiesector die sterk in beweging is. Wij hechten veel waarde aan transparantie, net als onze stakeholders. We hanteren de Transparantierichtlijn, de herziene Nederlandse Corporate Governance Code 2022 en de mondiale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Met ons jaarverslag over 2022 hebben we twee prijzen behaald: de Henri Sijthoff Prijs van het Financieele Dagblad in de categorie niet-beursgenoteerde ondernemingen en de Kristalprijs voor de Transparantie Benchmark van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Uitnodiging aan stakeholders en lezers 

Alliander gaat graag met stakeholders in gesprek over de energietransitie en de omschakeling naar een nieuw energiesysteem. Lezers van het verslag die willen meepraten over de energietransitie of vragen, opmerkingen en tips hebben, nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen via communicatie@alliander.com