Klimaatverandering

Subthema 1: Klimaatmitigatie

Omschrijving van het thema

Alliander is als schakel in de energieketen verantwoordelijk voor het energiegebruik en daaraan gerelateerde CO2-emissies van de netwerken, gebouwen en mobiliteit. Daarnaast is Alliander verantwoordelijk voor het bevorderen van een duurzame en efficiënte energieopwekking en het gebruik daarvan.

Impact op mens en planeet

Onze activiteiten leiden tot klimaatgerelateerde emissies. Binnen onze bedrijfsvoering, bij ketenpartijen en bij het verbruik van door ons gedistribueerde energie. Onze totale CO2-voetafdruk heeft een negatieve impact. 97% van onze bedrijfsgebonden emissies hangt samen met onze kernprocessen. Het klimaateffect van emissies bij klanten en ketenpartners bedraagt een veelvoud. Voor het verminderen van onze impact hebben we doelen en programma’s vastgesteld. We nemen technische maatregelen in onze netwerken, isoleren onze gebouwen, rijden grotendeels elektrisch en vergroenen netverliezen door participatie in Nederlandse windparken.

Risico’s

Onvoldoende invulling van maatregelen, onvoldoende tempo in bereiken doelen op alle scopes klimaatbeleid. Wetgeving geeft risico’s op reputatie en financiën.

Kansen

Voortrekkerschap in ketenbenadering van infranetheerders, inzet van nieuwe instrumenten en kostenvoordeel.

Impact op waarde van Alliander

De impact van het thema klimaat en energie op Alliander komt tot uitdrukking in de kosten die wij maken voor maatregelen en de waardering van kapitaalverschaffers voor onze aanpak.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor natuurlijk kapitaal.

Stakeholderverwachting

Door het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel en komen vaker extreme weerssituaties voor zoals stormen en langere periodes van droogte of neerslag. Klimaatverandering is een mondiaal probleem. Stakeholders verwachten een actief klimaatbeleid gericht op lagere emissies in de gehele energieketen. Naast eigen en energienetwerk gerelateerde emissies draagt onze rol bij de energietransitie bij aan lagere uitstoot door energiegebruik.

Strategische pijlers

Vraag naar transportcapaciteit verminderen, Ontwikkelen infrastructuur warmte en duurzame gassen, Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

We leveren een bijdrage aan de internationale doelstellingen voor beperking van klimaatemissies gerelateerd aan 1,5 graad opwarming en aan SDG 7. De impact van maatregelen gericht op klimaatadaptatie (SDG 13) meten we nog niet. We streven naar verlaging van onze uitstoot van CO2. Per saldo willen we in 2023 klimaatneutraal zijn voor onze bedrijfsgebonden emissies.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alliander onderneemt diverse activiteiten om aan CO2-emissiereductie te werken. Het energiegebruik en de net- en lekverliezen vergroenen we in toenemende mate via de aankoop van Garantie van Oorsprong voor in Nederland geproduceerde duurzame energie. Met de Nederlandse netbeheerders werken we aan uniformering voor het bepalen van onze voetafdruk. Onze CO2-gerelateerde uitstoot is hierdoor de laatste jaren steeds verder gedaald. Onze netto voetafdruk voor scope 1 en 2 emissies na vergroening bedraagt in 2023 0 kton CO2eq (2022 is herrekend: 29 kton CO2eq).

Stakeholderinformatie

Subthema 2: Klimaatadaptatie

Omschrijving van het thema

De frequentie en ernst van intensieve weerverschijnselen hebben een merkbaar effect op vitale infrastructuur. Droogte, hitte, storm en overvloedige regenval leiden tot grotere risico’s voor de maatschappelijke continuiteit. De robuustheid van de energie-infrastructuur kan onder druk komen te staan door de effecten van klimaatverandering. Dit kan leiden tot verstoringen naar klanten en maatschappij.

Impact op mens en planeet

We onderzoeken de uitwerking en gevolgen van veranderende omstandigheden op de energienetten, onze gebouwen en op effecten daarvan in de energieketen. Een verstoring elders kan leiden tot problemen in onze netwerken. Hiertoe hanteren we scenario’s.

Risico’s

Toename impactvolle situaties als gevolg van extreme omstandigheden waardoor stabiliteit en continuïteit in geding komen en kosten ontstaan.

Kansen

Versnelde toepassing innovatieve methoden en technieken gericht op netrobuustheid.

Impact op waarde Alliander

Klimaatscenario’s tonen de mate en ernst waarin onze netwerken ten gevolge van weersextremen onder druk komen te staan. Naast de directe impact van weersextremen en veranderend klimaat hebben we te maken met indirecte effecten vanuit de ketens waarmee we verbonden zijn (materialen, energie en dergelijke) en vanuit maatschappelijke ontwikkelingen. Afstemming van aanpak en plannen met maatschappelijke en zakelijke partners kan helpen deze impact te verminderen.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel kapitaal en geproduceerd kapitaal.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten een proactieve houding om effecten van klimaatverandering in beeld te hebben en maatregelen te treffen. We rapporteren hierover langs de richtlijnen van EU-Taxonomy, TCFD en CSRD. Hiermee kunnen zij zich een beeld en oordeel vormen.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

Realisatie SBTi doelstellingen voor 2030 en 2040.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

We onderhouden en evalueren de risico’s voor de energienetwerken en stakeholders. We werken samen aan klimaatadaptieve maatregelen met sectorbedrijven en lokale en nationale vertegenwoordigers en participeren in (wettelijke) overleggen over crisisbeheersing.

 Stakeholderinformatie

Subthema 3: Energietransitie

Omschrijving van het thema

Particulieren en bedrijven elektrificeren hun energiebehoefte en wekken in toenemende mate zelf energie op. Grootschalige duurzame opwek is onderdeel van landelijke en regionale afspraken. Deze ontwikkeling maakt voortdurende teruglevering, invoeding en doorgifte van energie in het net noodzakelijk. Netbeheerders als Alliander staan voor de opgave om steeds hun netcapaciteit te dimensioneren op de maatschappelijke behoefte en het netwerk toekomstbestendig te houden. De energietransitie vraagt om grootschalige investeringen in en optimale benutting van onze energienetwerken.

Impact op mens en planeet

Teruglevering en invoeding van duurzame energie heeft een positief effect op het klantwelzijn. Door toename van het aandeel duurzame energie treedt vermindering op van CO2-emissies in de keten. Investeringen in de energienetwerken leiden tot werkgelegenheid bij Alliander en haar ketenpartners. Uitbreiding van de netwerken leidt potentieel tot een grotere materiaalbehoefte, toenemende vraag in productketens en daarmee een grotere druk op schaarse grondstoffen en arbeidsomstandigheden bij partners en bedrijven in de supply chain, in Nederland en internationaal. 

Risico’s

Onvoldoende, tijdig, inspringen op veranderende vraag waardoor klantbehoefte en klimaatdoelen onvoldoende realisatie krijgen.

Kansen

Vernieuwing en modernisering werkwijzen en technieken, versterken circulaire bedrijfsvoering.

Impact op waarde Alliander

De Energietransitie heeft grote impact op de Alliander-organisatie. De sterk toenemende vraag naar aansluitingen, vergroting van netcapaciteit en diversiteit in aansluitingen brengen grote uitdagingen voor de arbeidscapaciteit, de financiering, planning en uitvoering.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor geproduceerd kapitaal en natuurlijk kapitaal. Zie ook het thema: Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten. 

Stakeholderverwachting

Alliander is continu in contact met stakeholders over de energietransitie. Klanten verwachten terecht dat zij binnen de vastgestelde termijnen geholpen worden. Samenwerking is cruciaal voor de grote uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Alliander heeft de ambitie om medeontwerper van het energiesysteem te zijn, door te adviseren over maatschappelijk wenselijke uitkomsten ten behoeve van het energiesysteem op het gebied van realiseerbaarheid, maatschappelijke kosten en ruimtelijke impact. Bijvoorbeeld door bij de Regionale Energiestrategieën (RES’en) te adviseren over de optimale wind-zon verhouding of door te grootschalige vraag en aanbod naar energie te clusteren. Ook bij de Transitievisies Warmte denken we mee over het meest geschikte warmtealternatief per gebied. Via koepelorganisaties en brancheverenigingen staan we in nauw contact met diverse publieksgroepen.

Strategische pijlers

Vraag naar transportcapaciteit verminderen; Beter benutten net; Data delen en ontwikkelen nieuwe marktdiensten; Ontwikkelen infra voor warmte en duurzame gassen.

Onze langetermijndoelstelling

Gemeenten hebben plannen opgesteld waarin staat hoe men per wijk planmatig van het aardgas af gaat. Alliander zet in het ontwerp de kennis en ervaring in om suboptimale keuzes en onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen. Alliander wil op jaarbasis alle nieuwe aanvragen voor decentrale opwek in zijn regio's kunnen aansluiten.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

Alliander speelt actief in op het veranderende energielandschap. We hebben innovaties beschikbaar, onder meer cable pooling, curtailment en congestiemanagement en schalen deze op. We kijken samen met klanten en partners naar slimme energieoplossingen en doen ervaring op. De bedrijfsactiviteiten, onder meer op het gebied van warmte, helpen klanten bij het maken van energiekeuzes. Om goed in te kunnen spelen op de eisen van het veranderende energiesysteem is het noodzakelijk om wettelijke afspraken en condities op onderdelen te actualiseren. Hiertoe voeren we intensief gesprekken met onze stakeholders en wetgevende organen.

Stakeholderinformatie