Noot 29 Belastingen

€ miljoen

2023

2022

Belastinglast

9

-59

Mutatie latente belastingen

-102

-3

     

Totaal

-93

-62

De belastingbate in het boekjaar 2023 bedraagt € 9 miljoen. Deze bate is het gevolg van de toepassing van de Willekeurige Afschrijvingen in 2023 waardoor een fiscaal verlies ontstaat dat deels kan worden verrekend met het fiscale resultaat uit 2022. De mutatie latente belastingen bedraagt € 102 miljoen.

De vennootschapsbelastingbate zoals verantwoord is in de jaarrekening van de fiscale eenheid Alliander N.V. bedraagt € 12 miljoen. Dit is het saldo van de berekende vennootschapsbelasting over het resultaat 2023 van € 6 miljoen, de vennootschapsbelasting over voorgaande jaren van € 4 miljoen en de vennootschapsbelasting over mutaties in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord minus € 2 miljoen.

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de effectieve belastingdruk:

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%

2023

2022

Belastingtarief in Nederland

25,8

25,8

Effect van:

   

Deelnemingsvrijstelling

-0,1

-1,5

Niet gewaardeerde verliezen

0,4

-0,5

Overige permanente verschillen

-0,5

0,5

     

Effectieve belastingdruk

25,6

24,3

De effectieve belastingdruk betreft de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures. De effectieve belastingdruk in 2023 bedraagt 25,6% (2022: 24,3%).