Fiscaliteit

Het fiscale beleid van Alliander is gericht op de Rijksbelastingen, waarvan de vennootschapsbelasting, de loonbelasting, en de BTW de hoofdmoot vormen. Kern van dit fiscale beleid is dat Alliander een betrokken, betrouwbare en transparante belastingplichtige onderneming is, die zijn fair share aan belastingen aan de samenleving afdraagt. Ons fiscale beleid is gepubliceerd op onze openbare site. In 2023 hebben wij voor de eerste keer ons fiscale transparantieverslag gepubliceerd op deze openbare site. Alliander heeft zich aangesloten bij Tax Governance Code van VNO-NCW en past de uitgangspunten van de code toe. De uitgangspunten van deze Code zijn:

  • Een duidelijk belastingstrategie

  • Een duidelijk governance structuur

  • Naleving van fiscale wet- en regelgeving

  • Een constructieve relatie met belastingautoriteiten

  • Maximale transparantie over de belastingafdracht

Alliander heeft met de Belastingdienst een Horizontaal Toezicht convenant afgesloten voor een periode van drie jaar. Dit convenant loopt tot en met 31 december 2026.

In 2023 maakt Alliander gebruik van Regeling Willekeurige Afschrijvingen, waardoor over het jaar 2023 geen vennootschapsbelasting is verschuldigd. Door achterwaartse verliesverrekening is over 2022 een gedeeltelijk teruggave van in dat jaar verschuldigde vennootschapsbelasting te verwachten.

Voor het overgrote deel is voor Alliander de Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. Voor onze activiteiten in Duitsland gelden de lokale fiscale regels. In onderstaande tabel staan per land de bedragen per soort belasting vermeld.

Afgedragen in 2023

€ miljoen

Nederland

Duitsland

Vennootschapsbelasting

-3

1

Dividendbelasting

12

0

Loonbelasting

198

1

BTW

216

2

Totaal

423

4