Dialoog met stakeholders en gemeenschappen

Omschrijving van het thema

Individuen of groepen die beïnvloed worden door onze activiteiten en die invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening zien we als onze stakeholders. We houden voortdurend bij wie onze stakeholders zijn. Bij projecten of rond bepaalde onderwerpen kunnen zij een relevante inbreng of belang hebben en betrekken wij hen. Veranderingen in het energiesysteem voltrekken zich in hoog tempo en leiden tot andere eisen aan het energienetwerk. Samenwerking en dialoog met stakeholders zijn van groot belang om de veranderingen en de impacts ervan af te stemmen op de maatschappelijke ontwikkeling.

Impact op mens en planeet

Stakeholders hebben belang bij de maatschappelijke impact die wij op voor hen relevante kapitalen realiseren. Verbinding en participatie dragen bij aan betere communicatie en bevorderen oplossingen, dit versterkt het sociaal kapitaal. De energietransitie en maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor Alliander als impact dat contact en dialoog met stakeholders in alle fasen van het werk gevraagd worden.

Risico’s

Vertraging in realisatie van werkzaamheden en geschillen over plannen van Alliander vanwege conflicterende belangen.

Kansen

Versnellen door afstemming in vroege fase planvorming, mediation in plaats van conflict.

Impact op waarde van Alliander

De ontwikkeling van wet- en regelgeving kan impact hebben op de activiteiten van Alliander. Continue evaluatie van stakeholderrelaties in relatie tot onze opgaven en afstemming over de maatschappelijke aspecten van de toekomstige energievoorziening zijn van groot belang om steeds maatschappelijke waarde te leveren.

Relatie met Impactmodel Alliander

Indicatoren voor financieel kapitaal en sociaal kapitaal.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat zij in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op een goed werkend energiesysteem en toegang daartoe. Daarvoor is het noodzakelijk dat Alliander open staat voor en luistert naar hetgeen stakeholders bezighoudt.

Strategische pijlers

Toekomstbestendig fundament.

Onze langetermijndoelstelling

Wij zijn voortdurend in contact met onze stakeholders en betrekken hen bij ontwikkelingen en de maatschappelijke impact die we als organisatie hebben.

Evaluatie en bijdrage vanuit Alliander

We organiseren onze stakeholderrelaties op adequate wijze. Het contact verloopt structureel, ad-hoc en zo nodig via wettelijke eisen en via een diversiteit aan kanalen. Afhankelijk van het vraagstuk, de intensiteit daarvan en de relatie met de keuzes die we als organisatie dagelijks maken.

Stakeholderinformatie