Noot 19 Leases

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

De vorderingen uit hoofde van financiële leases zijn ultimo 2023 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen 1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2023

       

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

1

1

1

3

Onverdiende financieringsbaten

-1

-

-

-1

         

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

1

1

2

         

Stand per 31 december 2022

       

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

2

1

3

Onverdiende financieringsbaten

-

-1

-

-1

         

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

1

1

2

De vordering uit hoofde van financiële leases betreft de verhuur van transformatoren en batterijen.

Niet uit de balans blijkende vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

€ miljoen

2023

2022

Binnen 1 jaar

29

24

Tussen 1 en 2 jaar

19

14

Tussen 2 en 3 jaar

18

14

Tussen 3 en 4 jaar

18

14

Tussen 4 en 5 jaar

18

13

Meer dan 5 jaar

141

93

     

Totaal per 31 december

243

172

De operationele leases hebben ultimo 2023 betrekking op de verhuur van transformatoren, batterijen, gebouwen en de verhuur van een tweetal warmtenetten aan Vattenfall Warmte N.V., onderdeel van Vattenfall N.V.

Verplichtingen uit hoofde van leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2023

       

Toekomstige leasebetalingen van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

25

58

53

136

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-2

-3

-1

-6

         

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

23

55

52

130

         

Stand per 31 december 2022

       

Toekomstige leasebetalingen van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

22

49

58

129

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-1

-3

-2

-6

         

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

21

46

56

123

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en auto’s.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er ultimo 2023 nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 12 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft met name auto's. Ultimo 2022 was dit bedrag € 9 miljoen.