Doelstellingen en prestaties

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten1

Doelstelling 2023

 

Resultaat 2023

 

Doelstelling 2024

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's8

Klantgemak:

de gemeten NES score is hoger dan 48% (consumenten) en 42% (zakelijke markt)

 

Klantgemak:

Consument: 43%

Zakelijk: 36%

 

Klantgemak:

de gemeten NES score is hoger dan 50% (consumenten) en 29% (zakelijke markt)

 

Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren.

 

Realisatie werkpakket

Cybersecurity

Veranderkracht

Toekomstbestendigheid IT-landschap

Voldoen aan klantverwachtingen

Toekomstvaste investeringen

Grip op groei organisatie

Uitvalduur elektriciteit:

maximaal 23 minuten

 

Uitvalduur elektriciteit:

23,22 minuten

 

Uitvalduur elektriciteit:

maximaal 23 minuten

 

Hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

Doelstelling 2023

 

Resultaat 2023

 

Doelstelling 2024

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's8

Bruto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering:

maximaal 416 kton

 

Bruto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering:

425 kton

 

Bruto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering:

maximaal 416 kton

 

Vanaf 2025 voldoen aan de bepalingen en scope-vereisten van SBTi voor beperking van klimaatemissies.4

 

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving

Toekomstbestendigheid IT-landschap

Veranderkracht

Toekomstvaste investeringen

Voldoen aan klantverwachtingen

Netto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering door vergroening3:

0 kton

 

Netto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering door vergroening3:

0 kton

 

Netto CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering door vergroening3:

0 kton

   

Circulair ingekocht:

minimaal 31% van al onze primaire assets5

 

Circulair ingekocht:

31% 

 

Circulair ingekocht:

minimaal 37% van al onze primaire assets5

 

45% circulair ingekocht in 2027

 

Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

Doelstelling 2023

 

Resultaat 2023

 

Doelstelling 2024

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's8

LTIF (lost time injury frequency): -6

 

LTIF: 2,0

 

LTIF (lost time injury frequency): -6

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

Veiligheid

Privacy

Cybersecurity

Voldoen aan klantverwachtingen

Grip op groei organisatie

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Doelstelling 2023

 

Resultaat 2023

 

Doelstelling 2024

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's8

Medewerkers- onderzoek: betrokkenheid en bevlogenheid

minimaal een score van 81%

 

Medewerkers- onderzoek: betrokkenheid en bevlogenheid

82%

 

Medewerkers- onderzoek: betrokkenheid en bevlogenheid

minimaal een score van 81%

 

Topwerkgever zijn: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties.

 

Veranderkracht

Grip op groei organisatie

Verzuim eigen medewerkers:

maximaal 4,3%

 

Verzuim eigen medewerkers:

4,4%

 

Verzuim eigen medewerkers:

maximaal 4,3%

 

Het verzuim eigen medewerkers is maximaal 4,3% in de komende jaren.

 

Vrouwen in leidinggevende posities:

minimaal 32% van alle leidinggevende posities

 

Vrouwen in leidinggevende posities:

30,5% 

 

Vrouwen in leidinggevende posities:

minimaal 33% van alle leidinggevende posities

 

In 2024 is minimaal 33% van onze leidinggevenden vrouw.

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:

minimaal 154 leer-/werkplekken aanbieden. Het streven is minimaal 154 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet.

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:

1257

 

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt:

minimaal 168 leer-/werkplekken aanbieden. Streven is minimaal 154 plaatsen die voldoen aan de Participatiewet en voldoen aan de Quotumwet.

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. Ook bieden we werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep.

 

Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

Doelstelling 2023

 

Resultaat 2023

 

Doelstelling 2024

 

Strategische doelstelling

 

Belangrijkste risico's8

Kredietbeoordeling:
Handhaven solide A rating profiel

 

Kredietbeoordeling:
S&P A+/A-1/watch positive
Moody’s Aa3/P-1/stable outlook

 

Kredietbeoordeling:
Handhaven solide A rating profiel

 

Een kredietwaardige onderneming blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

Langetermijn- oriëntatie van wet- en regelgeving

Financierbaarheid

Toekomstvaste investeringen

FFO/nettoschuld:
minimaal 15%

 

21,1%

 

FFO/nettoschuld:
minimaal 15%

   

Rentedekking:
minimaal 3,5

 

12,2

 

Rentedekking:
minimaal 3,5

   

Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen):
maximaal 60%

 

46,9%

 

Nettoschuld/ (nettoschuld + eigen vermogen):
maximaal 60%

   

Solvabiliteit:
minimaal 30%

 

46,1%

 

Solvabiliteit:
minimaal 30%

   
  • 1De KPI Herhaalstoringen wordt conform het businessplan 2023 - 2027 niet meer gerapporteerd op Alliander niveau en wordt derhalve niet meer in de doelstellingen en prestaties weergegeven.
  • 2De uitvalduur elektriciteit wijkt af van de gereguleerde rapportage. In deze rapportage worden de storingen in het hoogspanningsnet (CBL-assets) waarvan Liander eigenaar is niet meegenomen.
  • 3Vergroening vindt voornamelijk plaats met Garanties van Oorsprong van nationale windparken (zie ook hoofdstuk Duurzame organisatie).
  • 4Het CO2-reductiebeleid van Alliander voor scope 1- en scope 2-emissies ligt in lijn met de Science-based targets. Omgerekend naar de maximale CO2-uitstoot per sector en naar de maximale CO2-uitstoot per bedrijf betekent dit voor Alliander dat we ten opzichte van 2020 in totaal circa 21% COvoor 2025 moeten reduceren en 42,4% CO2 voor 2030. Voor de definitieve verificatie bepalen we in 2024 onze ambities op de scope 3-emissies.  
  • 5De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters.
  • 6Voor de prestatie-indicator LTIF is geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim idealiter "0" zou moeten zijn. We willen daarbij telkens een dalende trend laten zien.
  • 7Het aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt bestaat uit 125 participatiewetbanen en betreft 100,4 fte. 
  • 8In het hoofdstuk Risico's is een nadere toelichting opgenomen op de risico's.