Noot 32 Verbonden partijen

Als houder van 45% van de aandelen in Alliander heeft de provincie Gelderland invloed van betekenis op de vennootschap, op grond waarvan de provincie wordt aangemerkt als een verbonden partij. De resterende aandelen worden ultimo 2023 gehouden door 73 aandeelhouders, geen van allen verbonden partijen. Voor een volledig overzicht van onze aandeelhouders verwijzen wij naar https://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/aandeelhouders/.

De Alliander-groep heeft belangen in diverse deelnemingen en joint ventures, waarin ze ofwel invloed van betekenis heeft, maar geen beslissende zeggenschap, ofwel gezamenlijke zeggenschap uitoefent in bedrijfsvoering en financieel beleid. Transacties met deze partijen, waarvan sommige significant zijn, worden uitgevoerd tegen marktcondities en prijzen die niet gunstiger zijn dan die welke bedongen zouden zijn met derde, onafhankelijke partijen. Op grond hiervan worden deze deelnemingen en joint ventures aangemerkt als verbonden partijen.

Met verbonden partijen zijn de volgende transacties gedaan uit hoofde van inkoop en verkoop van goederen en diensten:

Transacties met verbonden partijen

€ miljoen

2023

2022

Verkoop van goederen en diensten aan:

   

Deelnemingen

-

-

Joint ventures

141

118

     

Totaal

141

118

     

Inkoop van goederen en diensten van:

   

Deelnemingen

38

34

Joint ventures

244

199

     

Totaal

282

233

De transacties met de provincie Gelderland worden niet in het overzicht weergegeven als gevolg van de vrijstelling die daarvoor van toepassing is voor verbonden partijen die overheid zijn (IAS 24, alinea 25). In het kader van de uitgifte van de converteerbare aandeelhouderslening heeft er een transactie plaats gevonden met de provincie Gelderland. Met personen die als verbonden partij kunnen worden aangemerkt zijn geen transacties van betekenis geweest. Voor een toelichting op de beloningen van de bestuurders, die als verbonden partij kwalificeren, wordt verwezen naar noot 24.

Met verbonden partijen zijn de volgende transacties gedaan uit hoofde van inkoop en verkoop van goederen en diensten: verkoop van goederen en diensten aan deelnemingen € 0 miljoen (2022: € 0 miljoen) en aan joint ventures € 141 miljoen (2022: € 118 miljoen); inkoop van goederen en diensten van deelnemingen € 38 miljoen (2022: € 34 miljoen) en van joint ventures € 244 miljoen (2022: € 199 miljoen). Per eind 2023 heeft Alliander een vordering van € 26 miljoen (2022: € 27 miljoen) voor verstrekte leningen aan verbonden partijen, een verplichting van € 16 miljoen (2022: vordering van € 24 miljoen) uit hoofde van rekening-courant faciliteiten met verbonden partijen en een langlopende rentedragende verplichting van € 270 miljoen (2022: € 270 miljoen) in verband met de uitgifte van de converteerbare aandeelhouderslening in 2021.