Noot 42 Liquide middelen

Er zijn in 2023 gelden in liquide middelen inbegrepen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft. Het betreft een geblokkeerde bankrekening van € 0,4 miljoen (2022: € 1 miljoen).