Noot 17 Latente belastingen

De post latente belastingvorderingen is als volgt opgebouwd:

Latente belastingvorderingen

€ miljoen

2023

2022

Verschil in waardering materiële vaste activa

41

140

Overig

1

1

     

Boekwaarde per 31 december

42

141

Deze post van € 42 miljoen bestaat uit de waardering van de tijdelijke verschillen in boekhoudkundige en fiscale waardering van de materiële vaste activa en overige balansposten, waaronder beleggingen en voorzieningen.

De post latente belastingvorderingen inzake materiële vaste activa van € 41 miljoen heeft betrekking op verschillen tussen de boekwaarden in de jaarrekening enerzijds en de fiscale boekwaarden anderzijds. Alliander is belastingplichtig geworden voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 1998. De met de fiscus overeengekomen boekwaarden voor de materiële vaste activa per 1 januari 1998 hebben een afschrijvingsperiode tot maximaal 2030. Realisatie van het tijdelijk verschil dat op deze activa betrekking heeft, spreidt zich dan ook uit tot aan deze datum. Daarnaast heeft de post latente belastingen MVA betrekking op de fiscaal geactiveerde algemene kostentoeslag, de gevolgen van de invoering in 2005 van IFRS en de fiscaal toegepaste regeling willekeurige afschrijving.

Het overige gedeelte van de latente belastingvordering van € 1 miljoen bestaat uit de verschillen in de commerciële en fiscale waardering van voorzieningen en overige effecten en beleggingen.

Ultimo 2023 bestaat er een totale niet-gewaardeerde latente belastingvordering van € 19 miljoen (ultimo 2022 € 20 miljoen). Deze bestaat uit:

  • Fiscaal compensabele verliezen van onze activiteiten in Duitsland: € 16 miljoen, welke als gevolg van de verwachte resultaatontwikkelingen bij de Duitse entiteiten op middellange termijn niet zijn gewaardeerd;

  • Een bedrag ad € 3 miljoen die betrekking heeft op een in 2018 verworven Nederlandse dochtermaatschappij.

Brutomutatie in de latente belastingvorderingen

€ miljoen

Materiële vaste activa

Overig

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

148

1

149

       

Mutaties 2022

     

Mutatie tijdelijke verschillen

-7

-

-7

Herrubricering activa aangehouden voor de verkoop

-1

-

-1

Totaal

-8

-

-8

       

Boekwaarde per 31 december 2022

140

1

141

       

Mutaties 2023

     

Mutatie tijdelijke verschillen

-102

1

-101

Herrubricering activa aangehouden voor de verkoop

3

-

3

Totaal

-99

1

-98

       

Boekwaarde per 31 december 2023

41

2

43

De afname in 2023 van de latente belastingvordering met € 98 miljoen bestaat uit een realisatie van tijdelijke verschillen en door de toepassing van de regeling willekeurige afschrijvingen in 2023. Op grond van deze regeling kan een belastingplichtige in 2023 – onder voorwaarden – fiscaal tot maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van een aangewezen bedrijfsmiddel in één keer willekeurig afschrijven. Door toepassing van deze regeling ontstaan tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale boekwaarde van de materiële vaste activa.

De mutatie van tijdelijke verschillen die is opgenomen in de winst en-verliesrekening, bedraagt een bate van € 101 miljoen. De mutatie in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord bedraagt € 3 miljoen, en heeft betrekking op de herrubricering naar aangehouden voor verkoop.