Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. In 2023 is ons nettoresultaat voor € 4 miljoen positief beïnvloed door de bijzondere posten. In 2022 was dit € 26 miljoen positief. Dit betekent dat het nettoresultaat, geschoond voor deze bijzondere posten, € 91 miljoen hoger is dan voorgaand jaar. Onderstaand is in de middelste kolom een overzicht met daaronder een toelichting op de bijzondere posten weergegeven.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Netto-omzet

2.725

2.150

-

-

2.725

2.150

Overige baten

54

63

5

13

49

50

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-2.133

-1.658

-

10

-2.133

-1.668

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-532

-539

-

-

-532

-539

Geactiveerde eigen productie

318

294

-

-

318

294

             

Bedrijfsresultaat

432

310

5

23

427

287

             

Financiële baten/(lasten)

-69

-53

-

-

-69

-53

Resultaat deelnemingen en joint ventures

-3

3

-

4

-3

-1

Resultaat voor belastingen

360

260

5

27

355

233

             

Belastingen

-93

-62

-1

-1

-92

-61

             

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

267

198

4

26

263

172

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-

-

Aandeel van derden in resultaat

-

-

-

-

-

-

Resultaat na belastingen

267

198

4

26

263

172

Overige baten

(2023: € 5 miljoen, 2022: € 13 miljoen)

In juni 2023 hebben wij de locatie Spaklerweg verkocht. Dit heeft geleid tot een eenmalig, positief verkoopresultaat van € 5 miljoen welke is verantwoord onder de overige baten.

De incidentele bate in 2022 bestond uit het boekresultaat van € 13 miljoen naar aanleiding van de verkoop van de aandelen van dochteronderneming Stam in januari 2022. 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2023: nihil, 2022: € 10 miljoen bate)

De bijzondere bate van € 10 miljoen in 2022 bestond uit de vrijval van een tweetal voorzieningen. Dit betrof een voorziening van € 3 miljoen die getroffen was naar aanleiding van een geschil bij de verkoop van een deelneming in het verleden en een voorziening voor een verlieslatend contract bij een van de dochterondernemingen.

Belastingen

(2023: € 1 miljoen bate, 2022: € 1 miljoen bate)

De bate van € 1 miljoen in 2023 en de bate van € 1 miljoen in 2022 zijn het gevolg van de impact van voornoemde bijzondere items op de vennootschapsbelasting.

Resultaat deelnemingen

(2023: nihil, 2022: € 4 miljoen bate)

De uitkering van € 4 miljoen van een STAK in 2022, waar Alliander 100% van de certificaten houdt, is aangemerkt als incidentele bate welke was verantwoord als resultaat niet-geconsolideerde deelneming.