Noot 5 Investeringen in deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaal

€ miljoen

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Boekwaarde per 1 januari

2

2

14

15

16

17

             

Mutaties

           

Investeringen

-

-

-

2

-

2

Aandeel in resultaat

-

4

-2

-

-2

4

Dividend en overige mutaties

-

-4

-2

-3

-2

-7

Totaal

-

-

-4

-1

-4

-1

             

Boekwaarde per 31 december

2

2

10

14

12

16

De investeringen in 2022 hebben betrekking op agiostortingen.

Aandeel in resultaten uit deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaalresultaat

€ miljoen

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Aandeel in

           

Winst of verlies uit voortgezette activiteiten

-

4

-3

-

-3

4

Winst of verlies uit beëindigde activiteiten

-

-

-

-

-

-

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

-

-

             

Totaalresultaat

-

4

-3

-

-3

4

Alliander heeft met deelnemingen en joint ventures overeenkomsten afgesloten ter verstrekking van financierings- en kredietfaciliteiten voor een totaalbedrag per ultimo 2023 van € 26 miljoen (2022: € 26 miljoen). Hiervan is per 31 december 2023 € 27 miljoen opgenomen (2022: € 17 miljoen). Daarnaast bestaat per eind 2023 in dit kader een vordering van € 14 miljoen uit hoofde van rekening-courant faciliteiten (2022: verplichting van € 24 miljoen).