Kasstroom

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2023.

€ miljoen

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

724

572

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.179

-1.175

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

494

184

     

Totaal kasstroom

39

-419

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2023 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 724 miljoen (2022: € 572 miljoen). De stijging van € 152 miljoen ten opzichte van 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het nettoresultaat in 2023 en daarnaast door de toepassing van de Regeling Willekeurige Afschrijvingen, waardoor in 2023 € 2 miljoen (2022: € 60 miljoen) aan vennootschapsbelasting is betaald.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2022 € 1.179 miljoen ten opzichte van € 1.175 miljoen in 2022. De stijging van de bruto-investeringen in 2023 met € 183 miljoen wordt nagenoeg geneutraliseerd door de ontvangst van waarborgsommen. In het kader van de inkoop van netverliezen zijn de in 2022 betaalde waarborgsommen (€ 100 miljoen) als gevolg van de in 2023 dalende energieprijzen voor € 51 miljoen in 2023 terugbetaald. Daarnaast heeft Alliander in 2023 het restant (€ 28 miljoen) van de koopsom van de in 2018 verkochte groepsmaatschappij Allego ontvangen. Bovenstaande leidt tot een investeringskasstroom in 2023 die € 4 miljoen lager is dan in 2022.

De investeringen zijn in 2023 ten opzichte van 2022 met € 183 miljoen gestegen. De stijging wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de toegenomen investeringen in de elektriciteitsnetten (€ 159 miljoen) als gevolg van onder meer vervanging en uitbreiding en de toenemende vraag naar aansluitingen van zonneparken en windmolens. Niet alleen worden nieuwe en zwaardere kabels uitgerold, ook zijn nieuwe elektriciteitsverdeelstations gebouwd en bestaande stations uitgebreid. De investeringen in de gasnetten zijn ten opzichte van 2022 gestegen met € 17 miljoen. 

Investeringen (€ miljoen)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2023 bedraagt € 494 miljoen (2022: € 184 miljoen). In zowel 2023 en 2022 is een green bond uitgegeven wat in beide jaren heeft geleid tot een inkomende kasstroom van bijna € 500 miljoen. Daarnaast is eveneens in beide jaren ECP aangetrokken voor een bedrag van € 200 miljoen in 2023 en € 300 miljoen in 2022. Verder hebben we in 2023 voor € 41 miljoen aan aandeelhouders leningen geherinstalleerd. Hiertegenover staat in 2022 de contractuele aflossing van obligaties onder het EMTN-programma (€ 400 miljoen). Dit verklaart ook in belangrijke mate het verschil in de financieringskasstroom tussen 2023 en 2022.

Vrije kasstroom

€ miljoen

2023

2022

Kasstroom uit operationele activiteiten

724

572

Verkoop deelnemingen/bedrijfspanden

13

12

Investeringen in vaste activa

-1.411

-1.229

Betaalde (aflossing) waarborgsommen

51

-100

Bijdrage investeringen van derden

140

142

Aflossing op verstrekte leningen

33

-

Verstrekte leningen

-5

-

     

Vrije kasstroom

-455

-603

De vrije kasstroom over het jaar 2023 is uitgekomen op € 455 miljoen negatief ten opzichte van een vrije kasstroom over 2022 van € 603 miljoen negatief. De minder negatieve vrije kasstroom wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de hogere operationele kasstroom in 2023.