Vergelijkende cijfers voor impacts uit 2023 en 2022

In de tabel onderaan staan de vergelijkende cijfers uit het verslagleggingsjaar en het voorgaande jaar vermeld. Voor het voorgaande jaar staan er telkens twee waarden vermeld. Dat zijn de waarden die in het Jaarverslag gerapporteerd zijn en de eventueel herrekende cijfers. Hieronder worden de eventuele correcties op cijfers uit het voorgaande jaar toegelicht.

In overeenkomst met de sectorafspraak zijn de attributiewaardes uit 2020 voor drie jaar vastgezet voor vergelijkingsdoeleinden. In 2023 zijn de attributiewaardes opnieuw berekend. De cijfers uit vorig jaar zijn niet met de nieuwe attributiewaardes gecorrigeerd. Alle sectorafspraken zijn in te zien in het Handboek Impactmeting Infrabedrijven. 
De cijfers uit 2022 onder Financieel Kapitaal zijn gecorrigeerd. De geactiveerde productie is in lijn met de financiële principes onder de indicator “betalingen aan werknemers” meegenomen.
De impact van warmtetransport in 2022 is per abuis op basis van een groter aantal aansluitingen berekend. Dit is in de vergelijkende cijfers onderaan hersteld. Naast deze correctie is ook de indicator onder Intellectueel Kapitaal gecorrigeerd door de smallere scope van data downloads toe te passen. 
Er zijn twee stelselwijzigingen in 2023 geweest, waarvoor de 2022 berekeningen gecorrigeerd zijn. Onder Bijdrage aan klimaatverandering is de bron van de CO2-emissiecoëfficiënten in lijn met de sectorafspraken aangepast. Voor de welzijnseffecten van warmtetransport onder geproduceerd kapitaal is een nieuwe, conservatieve scope van warmteaansluitingen aangenomen. De warmtenetten waar Alliander een aandeelhouder in is, worden in verhouding tot de winstaandelen meegerekend.

Financieel kapitaal

€ miljoen

2023

2022

JV2022

Aankoop/verkoop deelnemingen en dochterondernemingen

-13

-12

-12

Betalingen aan leveranciers

2.885

2.274

1.980

Dividenden, aflossingen en rente

308

612

612

Betalingen aan werknemers

539

416

710

Belastingen

3

53

53

Verhoging van de kasreserves

-39

419

419

Ontvangen bijdragen

-140

-142

-142

Overige opbrengsten uit niet-kernactiviteiten

-54

-56

-56

Betalingen door klanten (zakelijk)

-782

-591

-591

Aangetrokken kapitaal, ontvangen aflossingen en rente

-926

-660

-660

Betalingen door klanten (huishoudens)

-1.860

-1.476

-1.476

Geproduceerd kapitaal

€ miljoen

2023

2022

JV2022

Waarde inkoop goederen voor elektriciteitstransport

-1.150

-904

-949

Bijdrage elektriciteitstransport welzijn consumenten

2.338

2.001

2.110

Bijdrage van teruglevering van zonne-energie aan welzijn

27

24

25

Waarde inkoop goederen voor gastransport

-780

-759

-713

Bijdrage gastransport welzijn consumenten

2.373

2.503

2.354

Waarde inkoop goederen zakelijke klanten

-368

-245

-245

Waarde energietransport voor zakelijke klanten

715

489

489

Bijdrage warmtetransport welzijn consumenten

2,5

4

5,8

Intellectueel kapitaal

€ miljoen

2023

2022

JV2022

Waarde van dataverzameling marktfacilitering

1,2

0,9

2,0

Natuurlijk kapitaal

€ miljoen

2023

2022

JV2022

Ecologische schade door afval

-0,1

-0,1

-0,1

Ecologische schade door inkoop van materialen

-36

-39

-39

Klimaatverandering door CO2-uitstoot

-230

-226

-187

Sociaal kapitaal

€ miljoen

2023

2022

JV2022

Waarde van reputatieverandering van Alliander

5,0

12

12

Menselijk kapitaal

€ miljoen

2023

2022

JV2022

Werkgerelateerde uitval en ongevallen van werknemers (veiligheid)

-0,8

-0,7

-0,7

Welzijnseffecten van het hebben van werk

80

72

72

Ontwikkeling van werknemers

93