Financiële resultaten 2023

Inleiding op de financiën van Alliander

De inkomsten van Alliander bestaan voor bijna 90% uit gereguleerde inkomsten van netbeheerder Liander en voor circa 10% uit overige inkomsten. Hierbij valt te denken aan inkomsten uit verhuur van grootverbruikmeters en transformatoren, en inkomsten uit activiteiten van andere niet-gereguleerde bedrijven. Netbeheerder Liander publiceert zelfstandig een jaarbericht over zijn prestaties in 2023. Dit jaarbericht zal in het tweede kwartaal van 2024 verschijnen.

De belangrijkste uitgaven hebben betrekking op instandhoudings- en uitbreidingswerkzaamheden voor de elektriciteits- en gasnetten en de operationele kosten ten behoeve van alle overige activiteiten. In 2023 is voor € 1,4 miljard aan investeringen gedaan, met name ten behoeve van de vervanging en uitbreiding van onze netten. De investeringen bedragen 40% van onze uitgaven. De uitgaven voor operationele kosten, zoals inkoop netverlies, transportcapaciteit van TenneT en personeelskosten zijn 56% van onze uitgaven. Daarnaast wordt jaarlijks dividend uitgekeerd aan onze aandeelhouders en wordt rente vergoed aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening en andere financiers. De dividend- en rentebetalingen over 2023 bedragen 4% van onze totale uitgaven. De betalingen inzake vennootschapsbelasting aan de fiscus waren in 2023 nagenoeg nihil.

Kostenbewust en efficiënt werken

Het meerjarig organisatiebrede kostenbesparingsprogramma, dat in 2018 is gestart, is medio 2023 afgesloten. De totaal gerealiseerde besparingen (inclusief efficiëntieverbetering) bedragen ongeveer € 240 miljoen. Het fundament onder het programma was de continue aandacht voor het verhogen van het kostenbewustzijn in de gehele organisatie en het kritisch afwegen welke activiteiten echt nodig zijn om ons werk, met behoud van veiligheid en kwaliteit, te kunnen uitvoeren. De doelstelling van dit programma was niet alleen om de kosten te verlagen maar ook om de productiviteit te verhogen. Na afronding van dit programma, komt de verantwoordelijkheid voor dit thema bij de organisatie zelf te liggen. De noodzaak hiertoe blijft onverminderd van kracht door de uitdagingen op het gebied van maakbaarheid en betaalbaarheid.