Samenstelling van de organisatie

Een organisatie waar iedereen zich thuis voelt

Alliander wil een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt. Alleen dan kan iedereen zichzelf zijn en komt elke medewerker het best tot zijn of haar recht. Er is oog voor behoeften van verschillende medewerkers. Voorbeeld hiervan is de pilot ‘flexibele feestdag’. Ook organiseerden we dit jaar voor de tweede keer een Iftar, waarin 80 Islamitisch en niet-Islamitische collega’s na een dag vasten samen aten.

Beleid rond diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid

Alliander hecht waarde aan een goede balans tussen gender en culturele diversiteit. Het maakt ons innovatiever, slagvaardiger en daarmee toekomstbestendig. In 2023 is het beleid voor Diversiteit, Inclusiviteit en Gelijkwaardigheid goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Het beleid is vertaald in een jaarplan met daarin speerpunten op het gebied van instroom, vrouwen in leidinggevende posities, sturing en data, doorstroom en behoud van collega’s uit minderheidsgroepen. Ten aanzien van inclusiviteit richten we ons op vijf gebieden: 

 • Gender: we streven naar gelijke kansen voor iedereen ongeacht gender. We streven naar een goede verhouding van diversiteit in alle lagen en onderdelen van de organisatie. In ons beleid richten we ons specifiek op de representatie van vrouwen in leidinggevende posities en in technische functies.

 • Culturele achtergrond: We streven naar gelijke kansen voor iedereen ongeacht etnische achtergrond (kleur, geloof, cultuur). We streven naar meer culturele diversiteit in alle lagen en onderdelen van de organisatie. 

 • LHBTIQ+: We streven ernaar een cultuur te creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt om zich te uiten over zijn seksuele orientatie, genderidentiteit, relatie of gezinssituatie. 

 • Afstand tot de arbeidsmarkt: We streven naar inclusie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en focussen daarbij op de doelgroep die valt onder de banenafspraak. Wij bieden duurzame banen en werkervaringsplaatsen aan. 

 • Leeftijd: We streven ernaar een cultuur te creëren waar jong en oud zich thuis voelt en tot diens recht komt. Ook hier streven we naar diversiteit: verschillende generaties brengen verschillende perspectieven met zich mee om de energietransitie van de toekomst mogelijk te maken.

Doelen en streefcijfers diversiteit

Genderdiversiteit in de (sub)top

We hebben onszelf ten doel gesteld dat in 2030 50% van de leidinggevenden bestaat uit vrouwen. In 2023 was dat 30,5% (2022: 28,3%). Dat bleef daarmee achter bij onze doelstelling van 32,0%. We sturen gericht op in-en doorstroom van vrouwen binnen en naar leidinggevende functies. Binnen de (sub)top is het aandeel vrouwen in leidinggevende functies gestaag gegroeid in 2023: 36% in de subtop en 34% in de top (2022: respectievelijk 29% en 25%). We streven in de komende jaren naar een goede vrouw/man-balans binnen alle managementlagen van de organisatie om onze doelstelling van 50% te behalen. 

Percentage vrouwen in leidinggevende posities

Culturele diversiteit 

De samenstelling van de beroepsbevolking verandert snel, Alliander verandert mee. In 2024 onderzoeken we hoe we culturele diversiteit het beste meten, en kunnen we de benodigde interventies implementeren en monitoren. 

Organisatie ingedeeld naar geslacht
Organisatie ingedeeld naar leeftijd

Gelijke beloning mannen en vrouwen

In 2021 heeft Alliander een gender paygap-analyse laten uitvoeren. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek is destijds geen specifiek beleid voor gelijke beloning ontwikkeld of geïmplementeerd. Dat neemt niet weg dat we in ons recruitmentproces op dit moment specifieker sturen op gelijke beloning voor gelijk werk. Na de invoering van het functiehuis in 2024 willen we opnieuw een paygap-analyse laten doen.

Medewerkersnetwerken

Zes interne medewerkersnetwerken dragen bij aan de inclusieve cultuur van onze organisatie. Vijf van deze netwerken representeren een focusgroep uit ons beleid rondom diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid:

 • Wij zijn Nexus (multicultureel netwerk)

 • Lianne (vrouwennetwerk)

 • Pride (LGBHTQ+ netwerk)

 • Tension (jongeren netwerk)

 • Mission Possible (netwerk voor collega’s met een ondersteuningsbehoefte)

 • Globals (voor niet-Nederlandssprekende medewerkers, nieuw in 2023)

Diversity Week

In oktober organiseerde Alliander in oktober in plaats van Diversity Day een gehele Diversity Week, met als thema ‘Voor iedereen, Met iedereen’. In totaal werden twaalf evenementen aangeboden. Zes daarvan waren door de medewerkersnetwerken georganiseerd. 

Kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Werk draagt bij aan meedoen in de maatschappij. Dat is de reden dat Alliander gericht kansen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking. Met de juiste faciliteiten en begeleiding zorgt Alliander ervoor dat ook deze kandidaten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de energietransitie. In 2023 hebben we in totaal 125 personen een werkplek of werkervaringsplaats geboden (2022: 90). Dat is lager dan de doelstelling. We ervaren dat de krappe arbeidsmarkt ook geldt voor de doelgroep arbeidsbeperkten. Het vinden van geschikte kandidaten voor Alliander vraagt extra inspanning. We zijn actief op zoek naar nieuwe samenwerkingspartners die kandidaten hebben met het juiste opleidingsniveau. Op dit moment is de vraag naar kandidaten vanuit Alliander groter dan het aanbod.

Raad van de Toekomst van start

De Raad van de Toekomst, die in juni is gestart, vertegenwoordigt de stem van onze jongste medewerkers. Dit doet zij door de Raad van Bestuur en het directieteam (LTA) te adviseren op strategische thema’s en door toe te lichten wat voor hen belangrijk is. Zo bouwt de Raad van de Toekomst een brug tussen besluitvorming en jongeren en daagt zij onze bestuurders uit om open te staan voor een ander perspectief. Bij de selectie van de leden was er oog voor een diverse samenstelling, zowel qua achtergrond als afdeling binnen onze organisatie. 

Raad van de Toekomst

V.l.n.r.: Laura Hattink, Eva Driessen, Stijn Craghs, Eline Nederhoed, Rik Oevering, Daphne van Paridon en Marion Rodriquez y Hernandez

Jongerenperspectief krijgt structureel plaats in besluitvorming

Keuzes die nu gemaakt worden beïnvloeden direct de toekomst van de jongere generatie. Daarom hecht Alliander er groot belang aan dat jongeren meedenken over beleidskeuzes en dat hun behoeftes en perspectieven worden gehoord. Daarbij daagt de jongste generatie collega’s Alliander uit om de energietransitie naar een hogere versnelling te brengen.

In januari 2023 heeft de Raad van Bestuur akkoord gegeven op het initiëren van de Raad van de Toekomst. Dit is een nieuw vast orgaan in de governance van Alliander om de stem van jonge Alliander-medewerkers te vertegenwoordigen in actuele besluitvorming. De Raad adviseert op lopende bestuurlijke onderwerpen of over actuele eigen thema’s. Het afgelopen jaar heeft de Raad: 

 • een zo divers en inclusief mogelijk team geselecteerd van zeven leden uit zes verschillende organisatieonderdelen. De Raad van de Toekomst is daarnaast officieel verankerd in de besturings- en overlegstructuur van Alliander;

 • gebouwd aan het fundament van de nieuw geformeerde Raad. We hebben onder andere een visiedocument opgesteld om te laten zien waar de Raad voor staat, welke standpunten we innemen en wat onze ambities zijn voor het komende jaar;

 • drie raadsvergaderingen georganiseerd met RvB- en directieleden. We hebben onder meer aandacht en perspectief gegeven aan het PRO- & beloningsbeleid en brede welvaart. De komende jaren zal de Raad van de Toekomst zich blijven ontwikkelen om een hoogwaardig, constructief en eigen perspectief te blijven bieden voor de jongeren in onze organisatie.

Wij zijn enthousiast over deze nieuwe rol en de discussies die dit oplevert met onze directie en Raad van Bestuur. In 2024 bouwen wij ambitieus verder aan een stevig fundament om het perspectief van de jongeren te vertegenwoordigen. 

Namens de Raad van de Toekomst, 
Daphne van Paridon (voorzitter)