Analyse per segment

Algemeen

Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot 2 van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Bedrijfsopbrengsten

               

Externe opbrengsten

2.519

1.949

255

251

-

-

2.774

2.200

Interne opbrengsten

4

3

427

351

-431

-354

-

-

Bedrijfsopbrengsten

2.523

1.952

682

602

-431

-354

2.774

2.200

                 

Bedrijfskosten

               

Bedrijfskosten

2.088

1.675

690

592

-431

-354

2.347

1.913

                 

Bedrijfsresultaat

435

277

-8

10

-

-

427

287

Netbeheerder Liander

Het segment netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorgdraagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland, Flevoland en delen van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De bedrijfsopbrengsten van Liander zijn in 2023 gestegen met € 571 miljoen ten opzichte van 2022, tot een totaal van € 2.523 miljoen. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de hogere gereguleerde tarieven. De bedrijfskosten van Liander zijn eveneens gestegen met € 413 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere tarieven van TenneT voor de inkoop van transportcapaciteit, verhoogde inkoopkosten van netverliezen, hogere kosten door toenemende digitalisering en het toekomstbestendig maken van onze informatiesystemen. Daarnaast zijn de personeelskosten gestegen, veroorzaakt door reguliere salaris- en cao-verhogingen en door een toename van het personeelsbestand. Het bedrijfsresultaat is in vergelijking met 2022 € 158 miljoen hoger uitgekomen op € 435 miljoen.

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Qirion, Kenter, Alliander AG en Firan. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2023 zijn ten opzichte van 2022 gestegen met € 4 miljoen naar € 255 miljoen. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2023 bedraagt € 8 miljoen negatief (2022: € 10 miljoen positief). De daling van het bedrijfsresultaat met € 18 miljoen is met name het gevolg van de gestegen kosten voor duurzaamheidsinitiatieven en advieskosten gerelateerd aan de verkoop van een dochteronderneming.