Financiële positie

Ontwikkeling schuldpositie

De nettoschuldpositie is met € 580 miljoen gestegen en bedraagt € 3.873 miljoen ultimo 2023 (31 december 2022: € 3.293 miljoen). Deze stijging is met name een direct gevolg van de veel hogere investeringen in 2023 in relatie tot de operationele kasstroom. De afgeloste leases zijn betaalde huurverplichtingen welke op basis van IFRS 16 als aflossing op de financial leaseverplichting worden verantwoord. Hieronder is de ontwikkeling van de nettoschuldpositie gedurende het jaar 2023 grafisch weergegeven.

    Ontwikkeling nettoschuldpositie

Nettoschuldpositie

€ miljoen

31 december 2023

31 december 2022

Langlopende financiële verplichtingen

3.137

 

3.000

 

Kortlopende financiële verplichtingen

924

 

426

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

107

 

123

 

Brutoschuldpositie

 

4.168

 

3.549

         

Liquide middelen

244

 

205

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

244

 

205

         

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

3.924

 

3.344

         

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

50% van de converteerbare aandeelhouderslening

 

-299

 

-299

         

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

3.873

 

3.293

Alliander heeft een EMTN-programma van € 5 miljard, dit was voorheen € 3 miljard maar is sinds 15 juli 2022 verhoogd. Per 31 december 2023 staat voor een boekwaarde van € 2.187 miljoen (nominaal: € 2.200 miljoen) aan obligaties uit. Voor de uitgifte van kortlopend schuldpapier beschikt Alliander over twee ECP-programma’s van in totaal € 1.500 miljoen. Naast het standaard ECP-programma bestaat ook een apart programma om een groene ECP uit te geven. In dit laatste geval worden de verkregen gelden gebruikt om activa te financieren die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework. Ultimo 2023 stond € 500 miljoen aan ECP leningen uit (2022: € 300 miljoen).

Rentedragende leningen

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen ultimo 2023 is als volgt:

Aflossingsschema rentedragende leningen (€ miljoen)

De bedragen in 2024, 2026, 2027, 2028, 2030 en 2032 hebben voornamelijk betrekking op de aflossingen van obligatieleningen. De overige bedragen hebben betrekking op aflossingen van aandeelhouders- en overige leningen.

Beschikbare financieringsruimte voor groene financiering

Alliander heeft sinds 2016 een zestal groene financieringen afgesloten, waaronder vijf publiek geplaatste groene obligatieleningen. Met de opbrengsten van deze financieringen zijn diverse activa gefinancierd die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework van augustus 2022. (https://www.alliander.com/nl/green-finance-framework/). Over deze activa en financieringen is in aparte rapportages verantwoording afgelegd (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Onderdeel van deze rapportages is de zogenaamde allocatietabel. Deze geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de groene activa portefeuille en de groene financieringen van Alliander N.V.

Allocatietabel: aanwending van de opbrengsten uit groene financiering

€ miljoen

Nettoboekwaarde

Wegingsfactor

Gewogen bedrag

Hernieuwbare energie

4.423

50%

2.212

       

Slimme meters

457

100%

457

Glasvezel netwerk

43

100%

43

Totaal energie-efficiëntie

500

100%

500

       

Duurzame gebouwen

60

100%

60

       

Totaal portefeuille groene activa

   

2.772

€ miljoen

Instrument (ISIN)

Uitgiftedatum

Afloopdatum

Hoofdsom

Groene obligatielening

XS1400167133

22-04-2016

22-04-2026

300

Groene obligatielening

XS2014382845

24-06-2019

24-06-2032

300

Groene onderhands geplaatste obligatielening

XS2152901315

08-04-2020

08-04-2035

100

Groene obligatielening

XS2187525949

10-06-2020

10-06-2030

500

Groene obligatielening

XS2531420730

09-09-2022

09-09-2027

500

Groene obligatielening

XS2635647154

13-06-2023

13-06-2028

500

         

Totaal groene financiering

     

2.200

De tabel geeft aan dat de netto gewogen boekwaarde van groene activa per 31 december 2023 € 2.772 miljoen bedraagt. Dit betekent een toename van € 660 miljoen sinds 31 december 2022. Hierdoor is ultimo 2023 voor € 572 miljoen aan groene financieringsruimte beschikbaar. In 2023 is een nieuwe langlopende groene financiering aangetrokken, namelijk een green bond van € 500 miljoen nominaal. De wegingsfactor voor de activacategorie hernieuwbare energie is ultimo 2023 vastgesteld op 50% (bron: nationaalklimaatplatform.nl). Dit betreft het aandeel hernieuwbare opwek in de totale elektriciteitsproductie in Nederland. Er is voor gekozen om niet ons volledige elektriciteitsnet in aanmerking te laten komen voor groene financiering maar slechts het deel dat wordt ingezet om groene stroom te distribueren.