Noot 18 Handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen

2023

2022

Handelsschulden

94

107

Vooruitfacturaties op onderhanden werk

6

1

Overige schulden

71

47

     

Boekwaarde per 31 december

171

155

In de overige schulden is inbegrepen een schuld aan een minderheidsdeelneming van € 32 miljoen (2022: € 19 miljoen).

Overlopende passiva

De overlopende passiva bedragen ultimo 2023: € 323 miljoen (2022: € 322 miljoen) en bestaan onder andere uit anticipaties inzake inkoop netverliezen en transport (2023: € 114 miljoen, 2022: € 152 miljoen) en nog te ontvangen facturen voor onder meer uitbesteed werk (2023: € 209 miljoen, 2022: € 170 miljoen).

Belastingverplichtingen

Belastingverplichtingen van € 117 miljoen (2022: € 49 miljoen) bestaan onder andere uit te betalen loonbelastingen en btw.