Noot 13 Rentedragende verplichtingen

De mutaties in nieuwe leningen, aflossingen en terugbetaalde waarborgsommen gedurende het jaar hebben geleid tot kasstromen; de overige mutaties hebben niet geleid tot kasstromen in het jaar.

Leningen provincie Friesland en drie gemeenten

In overleg met de provincie Friesland is de lening van € 32 miljoen met een onbepaalde looptijd en tegen een vaste rente van 8% per jaar met ingang van 1 april 2023 omgezet in een lening met een looptijd tot 31 december 2028 tegen dezelfde voorwaarden. Voor de leningen van drie gemeenten (totaal € 9 miljoen en een vaste rente van 10%) heeft eenzelfde omzetting plaatsgevonden met daarbij een looptijd van 29 december 2023 tot en met 30 november 2029.

Onder IFRS dienen deze omzettingen als nieuwe leningen te worden aangemerkt. Hierbij dienen de leningen te worden opgenomen tegen de marktwaarde (reële waarde). Aangezien geen sprake is van een actieve markt met een genoteerde prijs, wordt het verschil tussen de marktwaarde en de aflossingswaarde in mindering gebracht op deze marktwaarde. De jaarlijkse rentelast is gebaseerd op het overeengekomen rentepercentage over de aflossingswaarde. De reële waarde van de lening van de provincie Friesland bij een marktconform percentage (3,14%) is op 1 april 2023 € 40 miljoen. De reële waarde van de leningen van de drie gemeenten bedraagt ultimo 2023 € 11 miljoen bij een marktconform percentage van 5,16%.

De boekwaarde van de lang- en kortlopende rentedragende verplichtingen is als volgt:

€ miljoen

2023

2022

Boekwaarde per 1 januari

3.426

3.111

     

Mutaties

   

Nieuwe leningen

738

797

Aflossingen

-126

-410

Terugbetaalde waarborgsommen

-

-72

Totaal

612

315

     

Boekwaarde per 31 december

4.038

3.426

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2023

2022

2023

2022

2023

2022

Achtergestelde leningen

2,5%

2,1%

-

-

640

599

Onderhandse en groenleningen

1,4%

1,1%

-

126

310

310

Euro Medium Term Notes

1,8%

1,5%

400

-

2.187

2.090

Euro Commercial Paper

4,0%

1,7%

500

300

-

-

Overig

0,0%

0,0%

1

-

-

1

             

Boekwaarde per 31 december

   

901

426

3.137

3.000

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2023 € 901 miljoen (2022: € 426 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de obligatieleningen (€ 400 miljoen), uitgegeven commercial paper (€ 500 miljoen) en het kortlopende deel van een groenlening (€ 1 miljoen).

Op 13 juni 2023 heeft Alliander voor een bedrag van € 500 miljoen aan groene obligaties uitgegeven. De obligaties hebben een looptijd van 5 jaar. De uitgifte vond plaats tegen een uitgifteprijs van 99,289% en een couponrente van 3,25%. De opbrengsten worden gebruikt om verdere investeringen in het elektriciteitsnet ten behoeve van de energie transitie mogelijk te maken. Voor het plaatsen van groene obligaties heeft Alliander in augustus 2022 haar Green Finance Framework vernieuwd.

Ultimo 2023 was voor een boekwaarde van € 2.587 miljoen (nominaal € 2.600 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam.

Ultimo 2023 stond voor € 500 miljoen aan kortlopend schuldpapier uit onder het ECP-programma. (2022: € 200 miljoen).

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2023

2022

Minder dan 1 jaar

901

426

Tussen 1 en 2 jaar

9

400

Tussen 2 en 3 jaar

299

9

Tussen 3 en 4 jaar

498

299

Tussen 4 en 5 jaar

527

497

Meer dan 5 jaar

1.804

1.795

     

Boekwaarde per 31 december

4.038

3.426