Noot 8 Derivaten

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.

In 2023 is vanuit het ‘Euro Medium Term Notes Programma’ een obligatie uitgegeven. Met behulp van een renteswap werd bewerkstelligd dat de vastrentende obligatielening werd gefixeerd op het moment van aankondiging van de lening. Gelijktijdig met de uitgifte van de obligatielening is de renteswap afgewikkeld met een positief resultaat, dat is verantwoord in de cashflow hedgereserve van het eigen vermogen.

Ultimo 2023 is de boekwaarde van de derivaten nihil (2022: nihil).