Een wendbare en slagvaardige organisatie

De energietransitie kunnen we helpen realiseren als we zelf ook wendbaar en slagvaardig handelen. In 2023 heeft tijdens bijeenkomsten voor leidinggevenden van Alliander het vergroten van de effectiviteit en verhogen van resultaatgerichtheid centraal gestaan. We hebben daarbij aandacht besteed aan het delen en doorleven van onze strategie en hoe teams hieraan bijdragen. Hierin zoeken we onder meer de dialoog met medewerkers en laten we teams hier spelenderwijs zelf mee werken.

Samen presteren

Op teamniveau bieden we teams via de Samen Presteren-aanpak een mogelijkheid om hun effectiviteit te verbeteren en met elkaar te reflecteren op resultaat en gedrag, zodat ze samen beter kunnen presteren. In ons leiderschap leggen we duidelijker uit wat we van leiders verwachten: de Alliander-leider verbindt zichzelf met anderen door aandacht te besteden aan wat mensen beweegt en door open te staan voor de ander. Vakmanschap en verbinding staan centraal in ons leiderschapsprofiel.

Aanspreekcultuur

Door communicatie op intranet en via de Week van de Integriteit sturen we op een cultuur waarin collega’s zich durven uitspreken. Soms door het direct uitspreken van het belang voor henzelf maar ook door vanuit leiderschap voorbeeldgedrag te laten zien in het openstaan voor kritische geluiden. We zien dat collega’s elkaar meer beginnen aan te spreken. Daarnaast zien we dat ondanks verharding in de maatschappij, het overgrote deel van de communicatie binnen Alliander nieuwsgierig en constructief blijft.