Financiële vooruitblik 2024

Investeringen

Het werkpakket van Alliander blijft ook in 2024 fors groeien. De bruto-investeringen ten behoeve van vooral uitbreiding van de netwerken bedragen in 2024 gezamenlijk naar verwachting boven de € 1,8 miljard. Door de snelgroeiende vraag naar transport is het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol geraakt, met transportbeperkingen als gevolg. Naast de traditionele manier van oplossen door het leggen van extra kabels zet Alliander ook in op het structureel beter benutten van de netten.

Kasstromen

Het steeds hogere investeringsniveau kan niet volledig worden gefinancierd met de operationele kasstromen, hetgeen naar verwachting leidt tot een forse negatieve vrije kasstroom in 2024. Daarnaast vervalt in 2024 € 900 miljoen aan rentedragende leningen waarvan € 500 miljoen ECP en € 400 miljoen aan obligatie leningen. De omvang van de hieruit resulterende financieringsbehoefte wordt beperkt door de opbrengst van bijna € 1 miljard inzake de verkoop van Kenter ultimo januari 2024.

Implementatie CSRD

Vanaf 1 januari 2024 geldt voor Alliander als Organisatie van Openbaar Belang (OOB), de verplichting om te rapporteren conform de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Dit betreft een wettelijke verplichting die vanaf het boekjaar 2024 van toepassing is en waarvan de verantwoording in het jaarverslag 2024 wordt vermeld. Bovendien zal deze verantwoording onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de externe accountant.