Onze strategie

De overheid heeft afgesproken dat Nederland in 2050 geen schadelijke CO2-uitstoot meer mag hebben. Om dit te bereiken, moeten we in 2030 al 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, maar 60% is zelfs nog beter. Dit resulteert onder andere in een hoge mate van elektrificeren van de samenleving, nieuwe vormen van opwek en alternatieven voor aardgas met navenante infrastructurele aanpassingen. Dit vraagt naast uitbreidingen en verzwaringen van bestaande netten, om een fundamentele verandering in de manier waarop het energiesysteem wordt aangelegd, gebruikt en aangestuurd. Momenteel is de snelheid van het aanpassen van de energienetten niet in lijn met wat er nodig is. Wachttijden voor nieuwe aansluitingen en verzwaringen lopen daardoor op en dat heeft grote impact op de samenleving waaronder de woningbouwopgave, de verduurzaming van Nederland en de economie. De versnelling van de ontwikkeling en verduurzaming van Nederland komt hiermee onder druk.

Ons doel is om klanten tijdig oplossingen te bieden die passen in een betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem, vandaag en in de toekomst. Met onze uitbreidingen, verzwaringen en aanpassingen maken we de verduurzaming en ontwikkeling van Nederland mogelijk en werken we toe naar het verder versnellen ervan. Onze herijkte strategie laat zien hoe we dit gaan bereiken. De strategie gaat uit van intensieve samenwerking met het rijk, de provincies, de gemeenten, andere netwerkbedrijven, de industrie, bedrijven, burgers en andere relevante partijen die van invloed zijn op de energie-infrastructuur van Nederland.

Het energiesysteem van de toekomst

We weten nog niet precies hoe het energiesysteem er in 2050 uit ziet. Dat hangt af van veel factoren: hoe de samenleving zich ontwikkelt en hoe, waar en op welke manier energie wordt opgewekt en gebruikt. Maar ook van mondiale energieprijzen, verhoudingen tussen landen en de mate waarin we zelfvoorzienend willen zijn. Dit alles heeft invloed op bijvoorbeeld hoeveel energie we importeren, hoeveel we zelf willen en kunnen opwekken en welke infrastructurele aanpassing dit op welke plek vraagt.

De strategie van Alliander

We hebben de strategie van Alliander in 2023 herijkt. Dit heeft ertoe geleid dat we vanaf nu zeven strategische pijlers hanteren die elkaar versterken en aanvullen. Binnen de pijlers houden we voor de komende periode een sterke focus op het verder opschalen van de benodigde verzwaring en uitbreidingen van de netten, flexibilisering van het elektriciteitsnet en het verder opschalen en verbeteren van communicatie met de gebruikers en partners in het energiesysteem.

1. Excellent beheer: optimaliseren van instandhouding en verbeteren van klantbediening

We onderhouden onze netwerken slim en efficiënt en we zijn een betrouwbare partner voor onze klanten en de samenleving. We communiceren goed en proactief zodat zij weten wat zij kunnen verwachten qua oplevering van infrastructuur in hun omgeving, wat de wachttijden zijn, maar ook wat alternatieve oplossingen zijn als we niet meteen aan alle wensen kunnen voldoen. We zorgen ervoor dat we storingen, vragen en klachten tijdig en doelgericht oplossen en voorkomen. We werken klantgericht en zorgen dat onze klanten en partners laagdrempelig toegang hebben tot de benodigde informatie om keuzes te maken die passen bij hun behoefte en tevens binnen een betaalbaar, betrouwbaar energiesysteem.

2. Vraag naar transportcapaciteit verminderen

We helpen onze klanten keuzes te maken die de vraag naar transportcapaciteit beperken. Dat is goed voor de energierekening en zorgt tegelijkertijd dat de schaarste in mensen en ruimte het meest effectief kan worden ingezet. Van belang hierbij is dat er duidelijke keuzes worden gemaakt over welke energieoplossing waar en wanneer worden gerealiseerd. Op die manier kunnen klanten keuzes maken vanuit de zekerheid wat wanneer in hun gebied qua infrastructuur wordt aangepast. En zo kunnen aannemers met meer zekerheid investeren in opschaling. Zo kan ruimte tijdig worden aangekocht die nodig is voor transformatorhuisjes en stations en kunnen planningen van verschillende infrastructurele aanpassingen gebiedsgewijs op elkaar worden afgestemd met lokale betrokkenen. Van belang hierbij is dat energie-infrastructuur een meer leidende plek krijgt in de ruimtelijke ordening en in de planvorming, van woonwijk tot industrieterrein. Dit vraagt afstemming en duidelijke keuzes op provinciaal, gemeentelijk tot op wijk en buurt niveau. Hiermee kunnen we onnodige investeringen voorkomen en versnelling van de benodigde verbouwing van de energie-infrastructuur bereiken door doelgerichte inzet van mensen en middelen. Daarnaast zetten we erop in om samen met partners en slimme innovaties klanten te helpen de energievraag te verminderen. Van oplossingen van isolatie tot een slimme aansturing van apparaten ook achter de energieaansluiting van het bedrijf of huis.

3. Beter benutten net

Het elektriciteitsnet heeft op diverse plekken in Nederland het maximum (bijna) bereikt. Door het net beter te benutten willen we de komende jaren meer klanten aansluiten. Daarom digitaliseren we de netten, waardoor we meer inzicht en sturingsmogelijkheden krijgen en flexibeler kunnen omgaan met de beschikbare netcapaciteit op ieder moment op elke plek. We belasten het net zwaarder, op een veilige manier. In plaats van inzetten op contracten gebaseerd op de piekvraag op een enkel moment in het jaar, werken we toe naar flexibel gebruik en bijbehorende contracten. Dit vraagt om nieuwe regels en prikkels. Voorbeelden zijn onder andere tarieven die de kosten leggen waar deze worden veroorzaakt en die tegelijkertijd de algehele betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het energiesysteem waarborgen.

4. Meer werk maken

We gaan de realisatie van netuitbreidingen en verzwaringen verder opschalen. In aansluiting op de meer sturende planologie werken we toe naar een meer gebied voor gebied, wijk voor wijk-aanpak. Door vroegtijdig vanuit de planologische keuzes ruimte en vergunningen tijdig te organiseren, realiseren we met dezelfde capaciteit meer aansluitingen en uitbreidingen. Daarnaast werken we aan duurzame samenwerkingsmodellen met aannemers en leveranciers. We zetten in op het verder verslimmen van de processen zodat we minder tijd verliezen in de uitvoering en gerichter de schaarste in arbeidskrachten kunnen inzetten. We vergroten het aanbod aan technici door techniek aantrekkelijker te maken in de sector en instroom vanuit andere sectoren te vergemakkelijken. We verkorten de opleidingsduur en we investeren samen met aannemers in het uitbesteden van omvangrijke werkpakketten, zodat we de capaciteit in de sector optimaal benutten. We zetten ook in op de uitvoering van een deel van de werkzaamheden in opdracht van de klanten zelf met de inzet van lokale installateurs.

5. Data delen en ontwikkelen van nieuwe marktdiensten

Door data en diensten proactief beschikbaar te stellen, borgen we dat de energiemarkt goed kan functioneren, klanten netgunstige keuzes kunnen maken en we lokaal vraag en aanbod kunnen afstemmen. Richting 2030 gaan we daarom (meer) asset- en klantdata ontsluiten en verrijkt als informatie aanbieden aan klanten, zodat zij zelf regie kunnen nemen over hun energiegebruik en zelfstandig optimalisatiekeuzes kunnen maken.

6. Ontwikkelen infra voor warmte en duurzame gassen

Waterstof en groen gas worden belangrijk in ons energiesysteem. We gebruiken het bestaande gasnet om deze gassen te transporteren en het energiesysteem te verbeteren. We brengen meer groen gas in het gasnet en zorgen ervoor dat levering en teruglevering mogelijk zijn. Ook leggen we vanaf 2028 nieuwe netwerken voor waterstof aan. Daarnaast leggen we ook meer warmtenetten aan, zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw. We werken samen met overheden en bedrijven om complete oplossingen te bieden, van ontwerp tot beheer. Dit doen we in buurten waar het logisch is om warmtenetten te gebruiken, en waar een lokale warmtebron aanwezig is. Zo kunnen we snel en op grote schaal duurzame warmte gebruiken en tegelijkertijd het elektriciteitsnet ontlasten.

7. Toekomstbestendig fundament

Onze organisatie, de mensen, de manier waarop we werken en onze systemen vormen het fundament om de strategieën hierboven te kunnen realiseren. Komende jaren investeren we onder andere in het integraal sturen op resultaat in de end2end-ketens met onze partners. We zijn wendbaar en slagvaardig en hebben een cultuur waarbij veiligheid, resultaten, kostenbewustzijn, duurzaamheid en inclusie voorop staan. We investeren daarbij in een IT-landschap en digitalisering om daarmee de opschaling van het werk, de flexibilisering van ons net en de communicatie en oplossingen voor onze klanten, partners en belanghebbenden maximaal te ondersteunen.