GRI Content Index

Dit jaarverslag is opgesteld overeenkomstig GRI Standards Comprehensive.

 

GRI Content Index

In accordance verklaring

 

GRI 1: Foundation 2021

 

Gebruiksverklaring: dit verslag is opgesteld in overeenstemming met GRI Universal Standards 2021 voor de periode 1 januari 2023 - 31 december 2023.

Bij publicatie van dit verslag bericht Alliander de GRI Organisatie over toepassing van deze standards.

GRI Sector standards: Nog geen sectorstandard beschikbaar. Alliander rapporteert voor een aantal materiële thema's aanvullende indicatoren uit het voormalige

GRI G4 EU-Electric Utilities Sector Disclosures, 2014. Deze indicatoren zijn voorzien van het corresponderende EU-nummer.

ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES

 

GRI 2

Omschrijving

Verwijzing

Reden (gedeeltelijke) omissie

ORGANISATIE EN VERSLAGLEGGING

 

2-1

Details van de organisatie

Het profiel van Alliander

 

XBRL Bedrijfsdefinities: Utrechtseweg 68, 6812 AH, Arnhem

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn

Corporate governance: Aandeelhouders- en juridische structuur

2-2

Overzicht entiteiten van de organisatie in het verslag

Over dit verslag: Consolidatie
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Dochterondernemingen en overige deelnemingen
Grondslagen voor de consolidatie: Dochterondernemingen

2-3

Verslagperiode, frequentie en contactpunt

Over dit verslag

Over dit verslag: uitnodiging aan stakeholders en lezers

Overige informatie: Opinie stakeholderpanel
Colofon

2-4

Herformuleringen en eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere verslagen

Overige informatie: Vergelijkende cijfers impact 2022 - 2021 meten en rapporteren
Bijlage Verantwoordingsdocument Impactmeten

2-5

Externe assurance van het verslag

Onafhankelijk Assurance-rapport

Overige niet-financiële informatie - Externe assurance maatschappelijk deel jaarverslag

ACTIVITEITEN EN MEDEWERKERS

   

2-6

Activiteiten, waardeketen en andere zakelijke relaties

Het profiel van Alliander- Hoe we georganiseerd zijn

Aanvulling: in onze waardeketen en zakelijke relaties is geen sprake geweest van significante wijzigingen.

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

 

Het profiel van Alliander - 2023 in cijfers

 

Het profiel van Alliander - Onze rol in het energiesysteem
Het profiel van Alliander - Hoe wij waarde creëren

 

Profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn
Gebeurtenissen na balansdatum

 

2-7

Medewerkers en organisatie

Over dit verslag: consolidatie
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - Samenstelling van de organisatie
Overige niet-financiele informatie: Aanvullende data
5 jaren overzicht -gemiddeld aantal personeelsleden
Jaarrekening - noot 24 personeelskosten

n/a: regio-indeling, wij beschouwen Nederland als één regio.
n/a: seizoensfluctuaties in werkzaamheden en medewerkersbestand.

Omissie: De medewerkerssegmentatie van Alliander Duitsland AG is niet nader gespecificeerd. Per 31 december 2023 betreft dit 81 FTE op totaal van 6793 FTE (1.2%).

2-8

Externe medewerkers

Overige niet financiële informatie- aanvullende data medewerkers

Omissie: de functietyperingen en contractrelatie van ingehuurde medewerkers. Deze informatie wordt in 2024 afgestemd op CSRD-vereisten.

GOVERNANCE

Winst en verliesrekening - Bedrijfskosten
Personeelskosten noot 23, noot 24

 

2-9

Bestuursstructuur en samenstelling

Corporate Governance: Corporate governancestructuur hoofdlijnen

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance: Personalia RvC
Personalia RvB
Corporate Governance: Governancestructuur Reglement RvC

 

2-10

Kwalificatie en samenstelling hoogste bestuursorgaan

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen - Samenstelling RvC

 

2-11

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

Corporate governance: Corporate governance
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie Organisatie MVO

 

2-12

Rol van hoogste bestuursorgaan bij toezicht op management van impacts organisatie

Verslag RvC Duurzaamheid
Het profiel van Alliander: Onze strategie
Het profiel van Alliander: Doelstellingen & Prestaties

 

Corporate Governance - Risicomanagement en -beheersing
Corporate governance: Verslag RvC - Onderwerpen

 

2-13

Delegatie van en verdeling van bevoegdheden in management van impact organisatie

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

 

2-14

Rol hoogste bestuursorgaan bij duurzaamheidsverslag

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Onderwerpen

 

2-15

Proces voor omgang met strijdige belangen

Verslag RvC Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen
Corporate Governance: Integriteit
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/corporate-governance/aandeelhouders

 

2-16

Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

Corporate governance, Hoofdlijnen governance structuur
Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen
Corporate Govenance - Gedragscodes
https://www.alliander.com/nl/klokkenluidersregeling/

 

2-17

Kennis en vaardigheden over duurzaamheid van hoogste bestuursorgaan

Overige informatie: Interactie stakeholders
Verslag Raad van Commissarissen - Duurzaamheid

 

2-18

Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie
Verslag Raad van Commissarissen: onafhankelijkheid van Commissarissen.

 

2-19

Beloningsbeleid en remuneratie

Corporate governance: Corporate Governance 
Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
Jaarrekening - Bestuurdersbeloningen

 

2-20

Het proces voor het vaststellen van beloningen

Corporate governance: Corporate Governance
Remuneratierapport - Bestuurdersbeloningen
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

n/a: voor wat betreft wijzigingen in 2023.

Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Bestuurdersbeloningen
www.alliander.com/nl/corporate-governance/.

n/a: dit betreft een bij nationale wet voorgeschreven regeling.

2-21

Ontwikkeling van jaarlijkse compensatieratio

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhouding
Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

Aanvulling: significante operaties vinden plaats in Nederland. De scope voor deze indicator betreft de leden van de Raad van Bestuur. De stijging van de bestuurdersbeloning is gelijk aan de procentuele CAO-loonstijging van medewerkers en begrensd binnen Wet Normering Topinkomens.

STRATEGIE, BELEID EN UITVOERING

 

2-22

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde strategie duurzame ontwikkeling

Ons verhaal over 2023: Voorwoord
Trends en ontwikkelingen
Onze strategie

 

2-23

Verklaringen over maatschappelijk verantwoord ondernemen

EU-taxonomie
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/leveranciers/beleid-en-voorwaarden/
Interactie met stakeholders
waardecreatie: Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen: Medewerkersnetwerken

In 2024 herijken wij ons MVO-beleid en implementeren wij CSRD. Hierbij werken wij de toepasselijkheid van het voorzorgprincipe voor onze activiteiten nader uit.

Corporate governance: Risico's

 

Corporate governance
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

 

2-24

Inbedding maatschappelijk verantwoord ondernemen

Overige niet-financiële informatie: MVO organisatie
Corporate governance: Integriteit: Gedragscodes
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/leveranciers/beleid-en-voorwaarden/
https://www.alliander.com/nl/over-alliander/maatschappelijke-duurzaamheid/in-verbinding-met-onze-stakeholders/

 

2-25

Herstel van negatieve impact en omgang met klachten

Klantgemak

 

2-26

Advies en bezwaarmogelijkheden van individuen en stakeholders

Corporate governance: Integriteit: Gedragscodes

 
   

https://www.alliander.com/nl/contact/

 

2-27

Voldoen aan wet- en regelgeving en eventuele sancties

Overige niet-financiële informatie: Aanvullende data

Aanvulling: er zijn geen financiële sancties gerapporteerd voor milieuovertredingen.

Aanvulling: niet-financiële sancties betreffen alle voorvallen waarvoor deze door bevoegd gezag zijn opgelegd: Wet bodembescherming (10), Waterschapskeur (2), Activiteitenbesluit (2), Omgevingsvergunning (1), Wet milieubeheer- afvalregistratie (1), Besluit melden bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen (1), Milieubeheer geluid (1)

2-28

Betekenisvolle deelname en lidmaatschappen verenigingen en belangenorganisaties

Interactie met stakeholders: Energiesector en partnerrelaties

 

STAKEHOLDERBETROKKENHEID

   

2-29

Omgang met stakeholderbetrokkenheid en overzicht van belanghebbenden

Interactie met stakeholders
Materialiteitstoets

 

2-30

Collectieve Arbeids Overeenkomst en percentage werknemers onder CAO

Aantrekkelijke werkgever: Cao Netwerkbedrijven
Overige niet-financiële informatie: Aanvullende data

Aanvulling: percentage niet-CAO, 0,6%, betreft hogere functieschalen met op functieniveau aangepaste arbeidsvoorwaarden. Niet materieel.

GRI 3 MATERIËLE THEMA'S

     

GRI 3

Omschrijving

Verwijzing

Reden (gedeeltelijke) omissie

MATERIALITEIT EN MANAGEMENT

   

3-1

Proces voor het bepalen van materialiteit voor het verslag

Overige informatie: Materialiteitstoets 2023
Overige informatie: Opinie van het stakeholderpanel
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Onze impact op de maatschappij

 

3-2

Overzicht van materiële thema's voor de inhoud van het verslag

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Overige informatie: Verantwoordingsdocument impactmeten

 

3-3

Managementbenadering van materiële thema's

Themabeschrijving Energiezekerheid voor de klant
Themabeschrijving Klimaatverandering
Themabeschrijving Digitalisering en dataveiligheid
Themabeschrijving Governance
Themabeschrijving Ketenverantwoordelijkheid
Themabeschrijving Goed werkgeverschap
Themabeschrijving Dialoog met stakeholders en gemeenschappen
Themabeschrijving Circulaire bedrijfsvoering
Themabeschrijving Veilige infrastructuur

 

INDICATOREN MATERIËLE THEMA'S

   

ENERGIEZEKERHEID VOOR DE KLANT

   

TIJDIGE LEVERING CAPACITEIT

 

Alliander-indicator

Invoeding duurzame energie

Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - aantal klanten met duurzame opwek

 

Alliander-indicator

Investeringen in energienetwerken

Connectiviteitstabel: investeringen in de netten

 

Alliander-indicator

Aansluiten laadpalen elektrische mobiliteit

Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - duurzame ontwikkeling in ons gebied: elektrificatie mobiliteit

 

Alliander-indicator (EU4)*

Transport en distributielijnen

Het profiel van Alliander: het werkgebied van Liander

 

Alliander-
indicator (EU6)

Capaciteitsplanning gericht op korte en lange termijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

Waardecreatie: Ons Netwerk - Hoe we werken aan het veranderende energiesysteem
Onze strategie

 

CONGESTIEMANAGEMENT

 

Alliander-indicator

Investeringen in energienetwerken

Connectiviteitstabel: investeringen in de netten

 

Alliander-indicator

Aantal transportbeperkingen

Het profiel van Alliander: Overzicht regionale transportschaarste

 

ONGESTOORDE LEVERING

 

Alliander- indicator (EU28)

Frequentie stroomonderbreking

Bijlage overige niet financiele informatie- overige data Saifi

 

Alliander- indicator (EU29)

Stroomonderbrekingsduur

2023 in cijfers

 

Alliander- indicator

Uitvalduur gas

2023 in cijfers

 

TOEGANG TOT ENERGIE

 

Alliander- indicator (EU24)

Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

Waardecreatie: Ons Netwerk- Excellent Netbeheer - toegang tot energie

 

Alliander- indicator (EU3)

Klantaansluitingen

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn -2023 in cijfers

 

Alliander- indicator (EU27)

Aantal afgesloten panden

Overige informatie - aanvullende data

 

Aantal afsluitingen

Vijfjarenoverzicht

 

KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING

 

Alliander-indicator

Klanttevredenheid

Waardecreatie: Ons Netwerk - Excellent netbeheer - Klantgemak

 

KLIMAATVERANDERING

   

KLIMAATMITIGATIE

   

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

n/a: indicatoren gerelateerd aan energieverkoop. Het is Alliander niet toegestaan om energie te verkopen.
Niet beschikbaar: energieverbruik voor gebouwkoeling is onderdeel van elektriciteitsverbruik en niet separaat beschikbaar. Alliander gebruikt geen stoom.

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Onze CO2-uitstoot in 2023 (afbeelding)
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

302-3

Energie-intensiteitratio

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

302-4

Reductie van het energieverbruik

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

n/a: de indicator over gerealiseerd energiebeparingsvolume per maatregel. De ontwikkeling van de energieverbruikdata is uitvoerig beschreven in bijlage overige niet-financiële informatie.

302-5

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-1

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoeringOverige informatie: overige niet-financiële informatie -data

Niet materieel: de uitsplitsing naar biogene emissies is niet opgenomen.

305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoeringOverige informatie: overige niet-financiële informatie -data

 

305-3

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-4

Intensiteitratio emissie broeikasgassen

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

 

305-5

Reductie van broeikasgasemissies

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - ondersteunen van klanten bij keuzes
Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - CO2 en energie

 

305-6

Emissie ozonafbrekende stoffen

 

n/a: geen aanwijzing voor aanwezigheid van deze stoffen.

305-7

Emissie NOX, SOX en andere luchtemissies

Waardecreatie: Verduurzaming van de energievoorziening en onze organisatie - emissies lucht

In 2023 is onderzoek gedaan naar overige luchtemissies (niet CO2). Deze zijn indicatief gekwantificeerd. In 2024 volgt nadere aanpak.

KLIMAATADAPTATIE

   

201-2

Financiële implicaties en andere risico's en kansen in verband met klimaatverandering

Waardecreatie: Verduurzaming van de energievoorziening en duurzame organisatie: omgaan met klimaatrisico's en adaptatie
Kredietwaardige onderneming - EU-Taxonomie
Overige informatie: TCFD Indextabel

Incompleet: In 2023 zijn klimaatrisico's en scenario's voor organisatie nader geëvalueerd. Kwantitatieve data (iii, iv en v) zijn niet beschikbaar. Kwantificering vindt in 2024 plaats.

ENERGIETRANSITIE

   

Alliander-indicator

Toepassing innovaties in partnerschap

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame energievooriening- groengasbooster
Ons netwerk - Meer werk maken
Bijlage Stakeholderoverzicht - partnerschappen

 

DIGITALISERING

   

DATAGEDREVEN NETBEHEER

 

Alliander-indicator

Digitalisering netten

Onze strategie - toekomstbestendig fundament.

 

Alliander- indicator (EU4)

Lengte glasvezelinfrastructuur

Doelen en prestatietabel 2023

 

DATAVEILIGHEID, PRIVACY EN CYBERSECURITY

 

418-1

Klachten inzake schending privacy en/ of datalek van klanten

connectiviteitstabel- data veiligheid,privacy en cybersecurity
Waardecreatie: een veilig netwerk - Privacy en security
Corporate Governance: risico's

 

GOVERNANCE

     

Overige indicatoren

     

205-2

Communicatie en training over risico's en handelwijze bij corruptierisico's

Overige niet-financiële data: overige informatie
Corporate Governance: Integriteit - Gedragscodes
https://www.alliander.com/nl/gedragscode/
https://www.alliander.com/nl/leveranciers/

Toelichting: alle businesspartners en leveranciers tekenen voor Leveranciersgedragscode en basale inkoopcriteria.

205-3

Aantal incidenten en maatregelen corruptie en omkoping

Corporate Governance: Integriteit - Gedragscodes
Overige niet financiele informatie - aanvullende data

 

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

   

ARBEIDS EN MENSENRECHTEN

 

414-1

Percentage van nieuwe leveranciers dat gescreend is op criteria 'arbeidsomstandigheden'

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

Toelichting: alle businesspartners en leveranciers tekenen voor Leveranciersgedragscode en basale inkoopcriteria middels standaard overeenkomst. Bij aanbesteding geldt een basisleidraad. Nieuwe leveranciers worden steeksproefgewijs op locatie geauditeerd.

414-2

Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Ketenverantwoordelijkheid - naleving afspraken met leveranciers
https://www.alliander.com/nl/leveranciers/

 

Alliander- indicator (EU18)

Medewerkers van (onder)aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Alliander- indicator (EU16)

Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van medewerkers en (onder)aannemers

Waardecreatie: een veilige energienetwerk - veilig werken- veilig in gedrag
Verduurzaming van de energievoorziening en organisatie - Ketenverantwoordelijkheid - Gedragscode voor leveranciers
Overige informatie - overige niet-financiële data

 

VERANTWOORD INKOPEN

 

Alliander-indicator

Voor verslagjaar 2024, CSRD, nog nader in te vullen

niet van toepassing

 

GOED WERKGEVERSCHAP

   

VEILIG WERKEN, WELZIJN EN WERKNEMERSRECHTEN

 

403-1
(2018)

Managementsystemen voor arbeidsgerelateerde gezondheid en veiligheid

Waardecreatie: een veilig energienetwerk - Veiligheid in gedrag- Certificering primair proces
Bijlage Overige niet financiele informatie - overige data - certificaten

Incompleet: bereik en reikwijdte van de managementsystemen naar aantal factoren ontbreekt. Er loopt een proces voor integratie van managementsystemen.

403-2
(2018)

Risico inventarisatie, - beoordeling en incidentenonderzoek

Waardecreatie: een veilige energienetwerk en een veilige werk en dataomgeving: veilig werken - beheersing van veiligheid

 

403-3
(2018)

Arbodienstverlening en bedrijfsgeneeskunde

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Verzuim

 

403-4
(2018)

Medewerkersconsultatie, - participatie en -communicatie over gezondheid op het werk

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Aantrekkelijke werkgever - Gezond en duurzaam inzetbaar
Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Aantrekkelijke werkgever -Terugblik van de ondernemingsraad

Aanvulling: er is een OR-commissie Veiligheid & Milieu ingesteld; Gezondheid & Welzijn is bij de HR- commissie van de OR. Deze medewerkersvertegenwoordiging heeft op onderdelen van het beleid en van bedrijfsregelingen advies- en instemmingsrecht.

403-5
(2018)

Training over gezond en veilig werken

Waardecreatie: een veilige energienetwerk en een veilige werkomgeving: breed vakmanschap en veiligheid
Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Alliander Technische Bedrijfsschool
Overige informatie - Overige niet-financiële data

 

403-6
(2018)

Bevordering van medewerkersgezondheid

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: gezond en duurzaam inzetbaar

 

403-7
(2018)

Preventie en beperking van impacts van arbeidsgerelateerde gezondheids- en veiligheidsrisico's

Waardecreatie: een veilig energienetwerk en een veilige werkomgeving: beheersing van veiligheid

 

403-8
(2018)

Scope van veiligheids- en gezondheidsmanagement systemen

Waardecreatie: een veilig energienetwerk - Veilig werken Certificering primair proces
Bijlage Overige niet financiele gegevens

Incompleet: Alliander herijkt haar managementsystemen. De certificaten vermelden de kernprocessen en bedrijfsonderdelen. Data over aantallen medewerkers en functietyperingen ontbreken.

403-9
(2018)

Werkgerelateerd letsel

Waardecreatie: een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving: veiligwerken - LTIF
Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema E
Bijlage Overige niet financiële informatie medewerkersdata

Omissie: Alliander rapporteert LTIF-indicator op basis van het budget gewerkte uren. Dit wijkt af van de GRI-definitie, daadwerkelijk gewerkte uren.
Incompleet: Cijfers over werkgerelateerde ongevallen worden nog niet naar werknemerscategorie, aannemers en externen gerapporteerd. De data worden in 2024 in lijn gebracht met CSRD-vereisten. Aanvulling: wij maken binnen Nederland geen verder onderscheid naar regio.

403-10
(2018)

Werkgerelateerde ziekte

Waardecreatie: een aantrekkelijke en inclusieve werkgever: Verzuim
Onze impact op de maatschappij: menselijk kapitaal

Omissie: betreft privacy-gevoelige data.

AANTREKKEN EN BEHOUD VAN TALENT

 

404-1

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

connectiviteitstabel: aantrekkelijke werkgever- opleidingskosten als % salariskosten
waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - aantrekkelijke werkgever - opleiding en ontwikkeling

Incompleet: hier wordt niet op gestuurd. Wordt gerapporteerd als opleidingskosten in verhouding tot salariskosten. Alle medewerkers met een vast contract hebben een persoonlijk budget. Data worden in 2024 in lijn gebracht met CSRD-vereisten.

404-2

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: team -arbeidsmarkt, scholing en behoud
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: duurzame inzetbaarheid

 

404-3

Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - focus op behoud

Aanvulling: jaarlijks bespreken leidinggevenden met individuele medewerkers de prestaties en ontwikkeling. Resultaten en afspraken worden door medewerker en leidinggevende in het HR-systeem vastgelegd. Omissie: het percentage medewerkers is niet beschikbaar. Iedere medewerker krijgt resultaat bericht.

Alliander- indicator (EU15)

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data

 

Alliander- indicator

Opleidingskosten als percentage salariskosten

connectiviteitstabel: aantrekkelijke werkgever- opleidingskosten als % salariskosten

 

Alliander- indicator

Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: samenstelling van de organisatie - kansen voor mensen

 

Alliander- indicator

Medewerkers-engagement

Connectiviteitstabel - aantrekkelijke werkgever - medewerkerstevredenheid

 

Alliander- indicator

Deelnemers Alliander Foundation

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - Alliander Foundation

 

DIVERSITEIT VAN BESTUUR EN MEDEWERKERS

 

Alliander- indicator

Vrouwen in leidinggevende posities

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: samenstelling van de organisatie - doel en streefcijfers

 

Doelstellingen en prestaties: aantrekkelijke, inclusieve werkgever

 

405-1

Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data
Verslag RvC- Diversiteit
Corporate governance: personalia RvB
Corporate governance: personalia RvC

 

405-2

Salaris ratio naar gender

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - gelijke beloning
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data

Aanvulling: salarisverhouding naar gender betreft het totale medewerkersbestand.

DIALOOG MET STAKEHOLDERS EN GEMEENSCHAPPEN

 

Alliander- indicator (EU19)

Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en uitkomsten

Over dit verslag: Stakeholderdialoog
Overige informatie: Interactie met onze stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

 

CIRCULAIRE BEDRIJFSVOERING

 

306-1 (2020)

Afval en belangrijkste impacts

Onze impact op de maatschappij - Impact ecokosten
Overige informatie: overige niet-financiële informatie afval bedrijfsvoering

 

306-2

Afvalmanagement en omgang met impact

Waardecreatie: Duurzame energie en duurzame organisatie - Circulair ingekocht
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - afval bedrijfsvoering

 

306-3

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - aanvullende data

 

306-4

Afvalscheiding en preventie

Waardecreatie: Duurzame energie en duurzame organisatie - Circulair ingekocht
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - afval bedrijfsvoering

Omissie: nader onderscheid in afvalcategorieën plus aanvullende gegevens 306-4. Deze worden nader onderzocht in 2024.

306-5

Eindverwerking

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - afval bedrijfsvoering

Omissie: nader onderscheid in eindverwerking en afvalcategorieën plus aanvullende gegevens 306-5. Deze worden nader onderzocht in 2024.

Alliander- indicator

Percentage Circulair ingekocht

Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen en prestaties

 

VEILIGE INFRASTRUCTUUR

   

EXTERNE VEILGHEID

 

Alliander-indicator
(EU25)

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen

Waardecreatie: een veilig netwerk; veilige werk en dataomgeving - veilige infrastructuur
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data

 

Alliander- indicator
(EU23)

Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik

Waardecreatie: Een veilig energienetwerk - veilige werk en dataomgeving - veilige infrastructuur