Balans

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2023 opgenomen.

 

Alliander N.V.

€ miljoen

31 december 2023

31 december 2022

Activa

   

Vaste activa

10.509

9.726

Vlottende activa

957

804

Activa aangehouden voor verkoop

180

162

     

Totaal activa

11.646

10.692

     

Eigen vermogen en verplichtingen

   

Totaal eigen vermogen

4.749

4.570

Langlopende verplichtingen

5.296

5.098

Kortlopende verplichtingen

1.581

1.008

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

20

16

     

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

11.646

10.692

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans per 31 december 2023 toegelicht ten opzichte van de situatie per 31 december 2022. Voor de uitgebreide toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

  • De vaste activa zijn met € 783 miljoen toegenomen. Deze toename wordt verklaard door onze investeringen in materiële vaste activa (€ 1.388 miljoen), welke voornamelijk toezien op de uitbreiding en verzwaring van ons elektriciteitsnet. Samen met de afschrijvingen en desinvesteringen (€ 604 miljoen) leidt dit tot een toename van de materiële vaste activa met € 881 miljoen. Daar tegenover staat dat door de toepassing van de fiscale regeling willekeurige afschrijving de latente belastingvordering ten opzichte van 2022 met € 99 miljoen gedaald is.

  • De vlottende activa zijn € 153 miljoen hoger. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging is de toename van de handels- en overige vorderingen (€ 143 miljoen). Door de hogere (gereguleerde) tarieven is de facturatie eveneens hoger in vergelijking tot voorgaand jaar en zijn de openstaande vorderingen als gevolg daarvan ook hoger.

  • De activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop betreffen met name Kenter. De toename van de activa komt door de investeringen in de materiële vaste activa van Kenter en stijging van de voorraadpositie bij Kenter.

  • Het eigen vermogen is met € 179 miljoen toegenomen, mede door het behaalde resultaat in 2023 van € 267 miljoen onder aftrek van het uitgekeerde dividend over 2022 van € 82 miljoen en de uitgekeerde couponrente voor hybridhouders van € 6 miljoen. Voor een overzicht van de mutaties zie noot 12 van de jaarrekening.

  • De stijging van de vaste activa is onder andere met externe leningen gefinancierd. Het totaal van de rentedragende verplichtingen is ten opzichte van 2022 met ruim € 600 miljoen toegenomen, onder meer door de green bond ter hoogte van € 500 miljoen die we in 2023 hebben uitgegeven. Ook hebben we kortlopende financiering (ECP) uitgebreid met € 200 miljoen waar tegenover staat dat we een lening ter hoogte van € 125 miljoen hebben afgelost.