Interactie met stakeholders

Op basis van impactvolle thema’s verkennen wij regelmatig wie gesprekspartners voor Alliander kunnen zijn. Betrokkenheid, omvang, bereidheid tot dialoog en deskundigheid zijn daarbij belangrijke overwegingen. We streven ernaar om vraagstukken te delen, medestanders te vinden voor initiatieven, vertrouwen op te bouwen en oplossingen met meerwaarde te creëren voor de korte en de lange termijn. Met klanten zijn we dagelijks in gesprek over hun energiewensen. Met onze aandeelhouders kijken we hoe we ook op termijn financieel stabiel zijn en onze investeringen solide kunnen financieren. Samen met onze medewerkers kijken we naar hoe we een werkgever zijn die ertoe doet. Met marktpartijen, toezichthouders en beleidsmakers kijken we hoe processen en wet- en regelgeving moeten wijzigen. En samen met al onze stakeholders zetten we stappen op weg naar de toekomstige energievoorziening.

Mensen of groepen die beïnvloed worden door onze activiteiten en die invloed hebben op onze organisatie en dienstverlening zien we als onze stakeholders. We houden voortdurend bij wie onze stakeholders zijn. Ook bij projecten of rond bepaalde onderwerpen kunnen zij een relevante inbreng hebben en betrekken wij hen. De aard van een aantal van onze relaties met stakeholders is ingegeven door wet- en regelgeving (ministeries, politiek en toezichthouders), samenwerking in de keten (energiesector), maar ook door het publieke karakter van onze dienstverlening (klanten, gemeenten, media en belangengroepen). De verantwoordelijkheden voor stakeholdermanagement zijn belegd waarbij bedrijfsonderdelen en staven relevante relaties onderhouden. De afdeling Corporate & Social Affairs coördineert het strategisch stakeholdermanagement en stelt vast met welke organisaties en stakeholdervertegenwoordigers we actief in gesprek zijn.

Het Alliander-stakeholdermodel omvat diverse stakeholdergroepen. Onderscheiden worden:

  • Kernstakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders en investeerders, decentrale overheden in ons verzorgingsgebied.

  • Overige stakeholders: leveranciers, kennisinstellingen, toezichthouders en maatschappelijke organisaties, etc.

Contactmomenten

De dialoog met stakeholders voeren we op gestructureerde basis en ad hoc. We organiseren onder meer klantenpanels, aandeelhoudersoverleg en voeren overleg met de ondernemingsraad. Leveranciersdagen, kennis- en partnerbijeenkomsten en participatie in netwerkorganisaties zijn belangrijke vormen van contact met stakeholders. Ons jaarverslag wordt in conceptvorm gedeeld en besproken met een panel van externe stakeholder- en transparantiedeskundigen. De indrukken over het concept jaarverslag 2023 zijn rechtstreeks gedeeld met de Raad van Bestuur.

Contact met beleidsmakers

Alliander staat in contact met beleidsmakers om te zorgen voor een toekomstbestendig wetgevingskader ter facilitering van de Nederlandse energie-infrastructuur. Primair is dit contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat verantwoordelijk is voor het nationale beleid rondom de energievoorziening. Daarnaast behartigen wij de belangen van Alliander via contacten met andere ministeries, het parlement, politieke organisaties en belangenorganisaties. Zie voor de volledige lijst de stakeholdertabel.

Alliander wordt vertegenwoordigd door zijn Raad van Bestuur, die wordt ondersteund door de afdeling Corporate & Social Affairs. Om het draagvlak van voorstellen te vergroten wordt zoveel mogelijk afgestemd in sectorverband via brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Alliander huurt geen public affairs bureau in om zich te vertegenwoordigen. Alliander doneert ook niet aan politieke partijen, politici of overheidsinstellingen. 

Sponsoring 

Alliander heeft een zeer terughoudend sponsorbeleid, we werken immers met publiek geld. Daarom sponsort Alliander een beperkt aantal activiteiten die direct gerelateerd zijn aan het werkveld en de ambities van Alliander en die plaatsvinden in het eigen verzorgingsgebied. Deze activiteiten dienen duurzaam, veilig en neutraal (niet politiek of religieus getint) te zijn.

Stakeholdertabel

Stakeholder

Organisatie of Platform

Typering

Interactievorm

Materiële thema's

Klanten
Consumenten

Klantcontact webpanel
Klantenonderzoek
Klantenman
Klantenpanels
Consumentenorganisaties (o.m. Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis)

Samenwerking, relatiebeheer,
dialoog, verbeteren dienstverlening

Digitaal panel
Kwantitatief onderzoek
Klachten en mediation (per casus)
Kwalitatief onderzoek (divers)
Dialoog

Energiezekerheid voor de klant, Digitalisering en dataveiligheid, Klimaatverandering, Belanghebbende gemeenschappen

Klanten
Zakelijke Klanten

Brancheorganisaties
Energiecoöperaties

Samenwerking, dialoog, verbeteren dienstverlening

Dialoog en relatiebeheer (o.m. VEMW, Uneto VNI, Bouwend Nederland, VNO NCW)

Energiezekerheid voor de klant, Digitalisering en dataveiligheid, Klimaatverandering

Medewerkers

Medezeggenschap Alliander
Jongerennetwerk Tension
De Energiedragers - samenwerking trainees nederlandse netbeheerders
Vrouwennetwerk Lianne
LHBTiq+ netwerk Pride
Cultureel-netwerk Wij zijn Nexus
Mission Possible - collega's met fysieke of mentale uitdaging op het werk
Globals - internationaal netwerk
Personeelsvereniging
Alliander Foundation
Vakbonden

Participatie,
dialoog, medewerkers-betrokkenheid en -inititatieven, formeel (arbeidsvoorwaarden) overleg

Formele overlegvergadering
Dialoog, workshops, bijeenkomsten
Medewerkersvereniging
Medewerkersvrijwilligerswerk
Periodiek arbeidsvoorwaardenoverleg

Goed werkgeverschap, Veilige infrastructuur

Aandeelhouders

Belanghebbende Provincies en Gemeenten

Formeel, informeel overleg, kennis en inzicht activiteiten

Algemene Vergadering Aandeelhouders
Grootaandeelhouders-overleg
Bestuurlijk overleg, individueel contact
Tweejaarlijks reputatie-onderzoek
Periodieke nieuwsbrief

Alle materiële thema's

Investeerders

Financiers, investeerders en kredietbeoordelaars

Verantwoording en toelichting

Periodiek overleg en verslag over financiële prestaties

Alle materiële thema's

Decentrale overheden

Provincies, Gemeenten, Koepelorganisaties (VNG, IPO), RES-regio's, Nationaal Programma -RES, -Warmte, -Verduurzaming industrie (decentrale overheden +rijk)

Afstemmen klimaat- en energieplannen en projecten, ruimte voor investeringen

Consultatie, samenwerking, projecten

Energiezekerheid voor de klant, Klimaatverandering


Overheden

Rijksoverheid (minsteries) en Europese Unie (Europese Commissie, Europees Parlement)
Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur

Belangen expressie en (pro-) actieve dialoog

Consultatie, inspreken, zienswijzen

Energiezekerheid voor de klant, Klimaatverandering

Politiek

Staten Generaal + Eerste en Tweede Kamer, Provincies, Gemeenten

Informeren in algemene zin en op specifieke, actuele thema's

Relatiebeheer, werkbezoeken, pro-actief en reactief informeren
Kwalitatief onderzoek

Energiezekerheid voor de klant, Klimaatverandering

Toezichthouders

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Autoriteit Consument & Markt
Autoriteit Financiële Markten
Autoriteit Persoonsgegevens
Inspectie Leefomgeving en Transport
Staatstoezicht op de Mijnen
EU Toezichthouders
Inspectie Sociale zaken Werkgelegenheid"

Informeren, uitwisseling en toelichting

Periodieke bijeenkomsten over actuele onderwerpen en issues Standaard en ad hoc informatieverzoeken

Energiezekerheid voor de klant, Goed werkgeverschap, Veilige infrastructuur, Digitalisering en dataveiligheid, Belanghebbende gemeenschappen

Energiesector

Cedec, Cogen
EnergieNederland
Energieproducenten/ -leveranciers
EDSN
Energy Storage Nederland
Eurelectric, Eurogas, ENCS, European Distribution System Operators (E.dso), GD4S
Flexible power Alliance Network (FAN)
Gasunie
Gopacs
IGU, IEA
Mijnaansluiting.nl
Nedu
Netbeheer Nederland (vereniging energienetwerkbedrijven)
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NvDE)
Operators for electricity (Edso)
Stichting ElaadNL
TenneT
Utility Connect
Warming Up
Werkgeversvereniging WENb

Kennisuitwisseling, partnerships, belangenbehartiging, samenwerking

Deelname bestuur
Werkgroepen

Energiezekerheid voor de klant, Goed werkgeverschap, Veilige infrastructuur, Digitalisering en Dataveiligheid, Ketenverant-woordelijkheid, Klimaatverandering, Circulaire bedrijfsvoering

Leveranciers

Aannemers en industrie
Leveranciers goederen en diensten

Samenwerking,
Relatiebeheer,
Dialoog

Dag van de aannemerij
Leveranciersdagen
Thema-overleg
Overleg verantwoord inkopen

Ketenverant-woordelijkheid, Klimaatverandering, Circulaire bedrijfsvoering

Kennisinstellingen

Onderwijs- en kennisorganisaties
Radboud Universiteit, Tilburg Universiteit, HAN, ROC's. Technische Universiteiten in Delft (Powerweb institute, Greenvillage), Eindhoven en Twente.
Platform Veiligheid Gas
Wetsus

Kennisuitwisseling en partnerships

Samenwerking, kennisontwikkeling, cocreatie, kennisdeling

Goed werkgeverschap

Media

Landelijke, regionale media

Informeren, positioneren

Relatiebeheer, pro-actief informeren, crisiscommunicatie, kwalitatief onderzoek

Alle materiële thema's

Maatschappelijke organisaties

Stichting de Opkikker
Nederland Cares
Stichting Present

Vrijwilligerswerk

 

Goed werkgeverschap, Belanghebbende gemeenschappen

 

Woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, bedrijfsleven

Participatie,
Dialoog en relatiebeheer

Afstemming, deelname aan verenigingen en stichtingen

Energiezekerheid voor de klant, Goed werkgeverschap, Veilige infrastructuur, Klimaatverandering, Belanghebbende gemeenschappen

Partnerrelaties

Agora
Amsterdam Economic Board
Amsterdam Smart City
ConnectrLab
Economic Board Arnhem Nijmegen
Echo
European Energy-Information
Foundation Rural Energy Services
The Future Group
Global Gasnetwork Initiative
Global Intelligent Utility Network coalition
Global Smart City & Community Coalition
HIER Opgewekt
Klimaatverbond Nederland
Management Community
MVO Nederland
Natuur & Milieu
NG Infra
NL AIC
Nudge
Open compliance and ethics group
Sharing & Analysis Centre
Smart Energy Collective
Springtij
Stichting de Energiebank
Stichting topvrouw
Stichting USEF
Stichting New Energy Coalition
Stichting Irma- Privacy by design coalition
Talent naar de top
The Open Global Data
Urgenda
World Economic Forum
Women Inc

Samenwerking met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid, duurzaamheid stimuleren, nieuwe modellen voor innovatie en maatschappelijke ontwikkeling, faciliteren duurzame energievoorziening

Deelname bestuur, bijeenkomsten, sponsoring, strategische samenwerking, consultatie en dialoog

Energiezekerheid voor de klant, Ketenverant-woordelijkheid, Corporate Governance, Digitalisering en dataveiligheid, Klimaatverandering, Circulaire Bedrijfsvoering, Belanghebbende gemeenschappen

Corporate partnerships

Accenture
Epex
Enefit
Fraunhöfer
Groenleven
IBM
Shell/ Ecta
Siemens

Samenwerking met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid, duurzaamheid stimuleren, nieuwe modellen voor innovatie en maatschappelijke ontwikkeling, duurzame energievoorziening

Bijeenkomsten, samenwerking, ontwikkeling, consultatie en dialoog, opdrachtgeverschap

Energiezekerheid voor de klant, Ketenverant-woordelijkheid, Corporate Governance, Digitalisering en dataveiligheid, Klimaatverandering

Alliander onderschrijft

In 2023 participeerden wij in de volgende Nederlandse maatschappelijke initiatieven

• ILO Conventies

• Nationale Uitvoeringsagenda regionale energieinfrastructuur

• OESO-richtlijnen

• Aanvalsplan Techniek, Bouw & Energie

• EU CSRD

• Arbeidsmarktplatform

• GRI Universal Guidelines

• Samenwerkingsverband Infra Groot Amsterdam

EU-taxonomie

• CAO Netwerkbedrijven 2024

 

• Landelijk Actieprogramma Netcongestie

 

• Sectorakkoord CO2 beprijzing tussen vijf netbeheerders