Noot 37 Materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2022

       

Aanschafwaarde

168

519

22

709

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-52

-437

-

-489

         

Boekwaarde per 1 januari 2022

116

82

22

220

         

Mutaties 2022

       

Investeringen

-

4

61

65

Desinvesteringen

-2

-

-1

-3

Afschrijvingen

-5

-41

-

-46

Herrubriceringen en overige mutaties

2

10

-13

-1

Totaal

-5

-27

47

15

         

Stand per 31 december 2022

       

Aanschafwaarde

166

524

69

759

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-55

-469

-

-524

         

Boekwaarde per 31 december 2022

111

55

69

235

         

Mutaties 2023

       

Investeringen

-

7

42

49

Afschrijvingen

-6

-29

-

-35

Herrubriceringen en overige mutaties

78

17

-96

-1

Totaal

72

-5

-54

13

         

Stand per 31 december 2023

       

Aanschafwaarde

244

316

15

575

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-61

-266

-

-327

         

Boekwaarde per 31 december 2023

183

50

15

248

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 49 miljoen (2022: € 65 miljoen). Deze hebben betrekking op de investeringen in hard- en software en in huisvesting.

Gebruiksrecht vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari 2022

     

Aanschafwaarde

73

77

150

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-8

-40

-48

       

Boekwaarde per 1 januari 2022

65

37

102

       

Mutaties 2022

     

Investeringen

1

7

8

Afschrijvingen

-6

-13

-19

Lease-aanpassingen

15

-

15

Herrubricering naar activa aangehouden voor de verkoop

-

-2

-2

Totaal

10

-8

2

       

Stand per 31 december 2022

     

Aanschafwaarde

85

71

156

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-10

-42

-52

       

Boekwaarde per 31 december 2022

75

29

104

       

Mutaties 2023

     

Investeringen

2

23

25

Afschrijvingen

-7

-14

-21

Lease-aanpassingen

5

-2

3

Totaal

-

7

7

       

Stand per 31 december 2023

     

Aanschafwaarde

92

90

182

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-17

-54

-71

       

Boekwaarde per 31 december 2023

75

36

111

Deze activa hebben betrekking op bedrijfspanden en leaseauto’s. De lease-aanpassingen hebben onder andere betrekking op uitbreidingen en indexeringen.