Noot 47 Voorzieningen

€ miljoen

Jubileum-uitkeringen

Reorganisatiekosten

Overige voorzieningen

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2022

13

1

20

34

         

Mutaties 2022

       

Vrijval

-5

-1

-20

-27

Dotaties

3

3

16

22

Onttrekking

-1

-2

-5

-8

Herrubricering naar kortlopende verplichting

-

-

1

1

Totaal

-3

-

-8

-11

         

Boekwaarde per 31 december 2022

10

1

12

23

         

Mutaties 2023

       

Vrijval

1

-1

-18

-18

Dotaties

3

1

25

29

Onttrekking

-1

-2

-10

-13

Herrubricering naar kortlopende verplichting

-

3

-2

1

Herrubricering verplichtingen aangehouden voor verkoop

-1

-

-

-1

Afwikkelingen en overige mutaties

-

-1

-

-1

Totaal

2

-

-5

-3

         

Boekwaarde per 31 december 2023

12

1

7

20

De jubileumregeling dekt de jubileumuitkeringen bij het bereiken van het 25 en 40-jarig dienstverband. Daarnaast houden werknemers geboren vóór 1 januari 1963 het recht op een uitkering na pensionering. Tevens blijft het 50 jarig jubileum 5 jaar in stand ingaande 1 januari 2020. De voorziening ultimo 2023 bedraagt € 12 miljoen (2022: € 10 miljoen).

Onder de voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties worden opgenomen de vergoedingen en/of aanvullingen op uitkeringen die worden betaald aan medewerkers van wie de arbeidsrelatie is of waarschijnlijk wordt beëindigd. De uitkeringen en aanvullingen zijn gebaseerd op het Sociaal Plan van Alliander en individuele afspraken. Het Sociaal Plan wordt periodiek onderhandeld en vastgesteld. Gedurende 2023 is een bedrag van € 2 miljoen onttrokken aan de reorganisatievoorziening (2022: € 3 miljoen). De voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties bedroeg aan het eind van 2023 € 1 miljoen (2022: € 1 miljoen).

De overige voorzieningen bestaan onder meer uit de voorzieningen voor langdurig ziekteverlof.

De herrubricering naar verplichtingen aangehouden voor verkoop ziet toe op voorzieningen welke getroffen zijn voor de medewerkers die werkzaam zijn bij Kenter B.V.